Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool

अनुक्रमणिका:महाबळेश्वर.djvu

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शीर्षक महाबळेश्वर
Author दत्तात्रय कमलाकर दिक्षित
Year १९०२
Publisher ज्ञानप्रकाश
Source djvu
Progress Done—All pages of the work proper are validated
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९अनुक्रमणिका.
-----------------
प्रस्तावना १--३
उपोद्घात. १--८
नैसर्गिक गोष्टी
महाबळेश्वर( सामान्य वर्णन ). १--३
मूळ महाबळेश्वर श्रीशंकराचें
स्थान व पंचगंगा. ३--१६
ब्रह्मारण्य १६--२१
महाबळेश्वर गांव २१--३३
देखावे ३४--४०
मालकमपेठ उर्फ नहर. ४१--४७
भूगर्भपदार्थ. ४७--५१
हवा ५१--६९
हवेचे गुण ५९
पाणी. ६९--७६
१० झाडी ७७--१०८
नेचे व आर्चिड ८४
परदेशांतील झाडे. ८७वनस्पति. ८९
११ शेतांतील पिकें. १०९--१३६
चिनी बंदिवान व
 बागाईत. ११८
मध. १२३
जंगलखाते १३२
कोयनेलची झाडे. १३६
१२ जनावरे. १३७--१४८
पक्षी १४१
सर्प. १४२
कृत्रिम व्यवस्था
१३ साहेबलोकांची व्यवस्था. १४९--१५४
१४ महाबळेश्वरी येणारे लोकांच्या
वेळाचा व्यय. १५५--२११
घोड्यावरून अगर गाडीतून
फिरावयास जाण्याची ठि-
काणे व पादचारी लोकांना
रपेटीस किंवा व्यायाम कर-
ण्याची ठिकाणे:-- १६०
 बाबिंगटन पाइंट. १६४
 लाडवुइक पाइंट. १६५
एलस्फिन्स्टन पाइंट १७१
आर्थर सीट. १७७
मुंबई पाइंट. १८८
कारनॉक व फाक-
 लंड पाइंट. १९१
सासून पाइंट. १९३
क्यानॉट शिखर. १९४
गव्हरमेंट हौस किंवा
 प्रास्पेक्ट पाइंट. १९५
केट्स पाइंट. १९७
बेकवुइथ साहेबाचे
 थडगे. १९९
दि लेडी नार्थकोट
 राइड व दि
 नार्थकोट पाइंट २०२
मालकम टेकडी. २०५
चिनी धबधबा. २०६
धोबी धबधबा. २०६
वेण्णा धबधबा. २०८
१५ लोकसंख्या. २१२-२२८
 चरितार्थ. २१५धावड, कोळी वगैरेंच्या
 चालीरीती. २२३
१६ बाजार. २२८--२३५
१७ हॉटेलें. २३६--२४३
१८ बंगले. २४४--२६३
१९ पाहण्यासारखीं प्रसिद्ध ठिकाणें. २६४-२९८
 प्रतापगड. २६५
 मकरंदगड. २८४
 कमलगड. २८७
 चोराची घळ. २९०
 दुतोंडी घळ. २९२
 पारूत २९२
 चंद्रगड. २९२
 पांडवगड २९२
 राजपुरी. २९४
 गायदरा किवा गु-
  लेरा घळ. २९६
२० म्युनिसिपालिटी. २९९--३१०
 कान्सरव्हन्सी टॅक्स. ३०५
 लेडी रे स्कूल. ३०९
 हास्पिटल ३१०२१ चावडी व फौजदारी कचेरी. ३१२--३१७
२२ नेटिव जनरल लायब्ररी. ३१८--३२४
 रे गार्डन. ३२३
२३ पोष्ट ( आफिस ) व तार
 ( अIफिस ) ३२५-३३२
 तार आफिस. ३२८
 घरें पाहणारे एजंट. ३२९
 लष्कर उतरण्याचीं
  ठिकाणें. ३३१
२४ स्मशानें. ३३३-३३७
२५ सार्वजनिक भक्तीचीं ठिकाणें. ३३८-३४२
२६ पांचगणीं. ३४३-३५२
 व्यवस्थT. ३४७
 नरसरी. ३५०
 गाडयांचे टप्पे. ३५२.


--------------------