पान:महाबळेश्वर.djvu/236

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २०१ )


पणाची शिकस्त वाटून त्यांच्या मित्र मंडळींनी हे स्मारक केले आहे."

 पूर्वेच्या बाजूस दुसरा लेख आहे तो असाः--

 " किलहेडच्या परलोकवाशी वुल्यम डगलस साहेब बार्ट याची मुलगी व बेकवुइथसाहेब यांची पत्नी मेरी हिनेंं आपल्या नष्ट भ्रताराच्या अपार प्रेमाचेंं सूचक ह्मणून हा शिलालेख करून बसविला आहे. यांच्या आकस्मित मृत्यूनेंं माझा सखा, सहचारी आणि उपदेशक मला जगांत राहिला नाहींं. ख्रिस्ती धर्माला साजणाऱ्या त्यांच्या आंगच्या मनमिळाऊपणाचा लाभ व संसारसुखदुःखरहस्य यांला मी आतां अंतरले. हा जो घाला पडला त्याचेंं शांतवन केवळ त्यांच्या आत्म्यास शांति मिळाली असे मनांत आणूनच केलेंं पाहिजे. दुःखानेंं होरपळून गेलेल्या माझ्यासारख्या अनाथ विधवेच्या अंतःकरणांतील दोन शब्दांस त्यांच्या कळकळीच्या मित्रांनींं बांधलेल्या या थडग्यांत जागा दिली ही त्यांची मजवर मोठी दया आहे."