पान:महाबळेश्वर.djvu/132

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
९७नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
३५ कवडी.
३६ कानवला.
३७ कण्हेर. अश्वमार.
३८ करंज. नक्तमाल.
३९ कडुलिंब. परिभद्र.
४० काटवेल, वांझ काटवेल करटोली किंवा कर्को-
 टकी.
४१ कवला.
४२ कोकंब. अमसुल.
४३ कुंभा.
४४ करंबळ. प्रपौंडरिक.
४५ कळक.
४६ कळंब. कदंब.
४७ काकडशिंगी. अजशृंगी किंवा कर्कट-
 शृंगी.
४८ कंवडळ. गवाक्षी.
४९ कोरफड. कुमारी.