पान:महाबळेश्वर.djvu/401

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


पृष्ठ ओळ. अशुद्ध. शुद्ध.
२३७ धुमश्चर्की धमश्चक्री
२३९ मोठे मोठें
२४० कवा किंवा
३०१ १९ यास त्यास
३२१ १२ जगति जागृति
३२९ खले खुलें
३३२ लष्करकरितां लष्करांकरितां
३४० मूर्तीची मूर्तींंची
३४४ झोंबल्यासारखा झोंबण्यासारखा
३४९ १३ लोकाच्या मुलांन लोकांच्या मुलांना
३५० १२ बॅकबेरी ब्लॅकबेरी
" " मूळ झाडे फळझाडे


--------------