पान:महाबळेश्वर.djvu/237

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २०२ )देि लेडी नॉर्थकोट राइड
देि नार्थकोट पाईंंट.

बॉबिंगटन पाइंटावरून खालच्या रस्त्यानें सुमारें सवा मैल व्ल्यूहॅलीकडे जाण्याच्या रस्त्यानें गेलें असता, उजव्या हातास फक्त स्वत:च्या किंवा घोडयाच्या पायीं फिरण्यासारखा एक बोळवजा नुकतांच (सन १९०० सालीं ) मार्ग केला आहे, तो लागतो. त्यास आमच्या हल्लींंच्या उदार व लोकप्रिय मुंबई सरकारच्याच पत्नीचें नांव देण्यांत आलें आहे. हा सुमारें दोन मैल लांब आहे. या रस्त्याचें काम करण्यास नार्थकोट साहेब आणि इतर युरोपिअन लोक यांनीं आपली खासगी वर्गणी करून पांचशे रुपयांची रकम घातली आणि या ठिकाणी लेडी नार्थकोटसाहेबांची चिरकालची आठवण राहील असें करून ठेविलें आहे. तसेंच हा रस्ता जात जात ज्या विशाल कडयावर जाऊन पोहोंचून पुढें जाण्यास वाव नसल्यामुळे पसरून जणु काय खालीं उतरून जाण्यास मिळेल कीं नाहीं अशा स्थितींत वाटा