पान:महाबळेश्वर.djvu/293

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५८ )


बंगल्याचे नांव. मालकाचे नांव. क्षेत्रफळ. भाडयाचे प्रमाण. लोकलफंडसहित
एकर गुंठे. थंडऋतु उष्णऋतु आकार.
१५आ. १५ मा. (अजमासे)
३१जा. १५ जून.
९८ आबरलिन काटेज. रेव्हरंडविनसर. १५० ७००
९९ न्यू हौस. एच. एच. आगाखान.
१०० फ्लॉरेन्स हाल. हिज हायनेस आगाखान.
१०१ साऊथव्ह्यू. मि. गोपाळराव लिंबाजी गायकवाड इंदूर. ३०० १०००
१०२ सिंडोला पार्क. श्री. मिरजकर
१०३ ब्ल्यूव्हॅॅलिहाल. मि० कमरुद्दिन तय्यबजी. ३०० १५००
१०४ तयबजी लाज नामदार तय्यबजी. १५० ८००
१०५ पॅॅरडाईज लाज, मि• आदरजी दोराबजी. ७ σ२१ १५० ५०० १५
१०६ लीजन लाज. बी. डी. डी. खंबाटा. ११ σ२ २०० ८०० ११५ १३