पान:महाबळेश्वर.djvu/120

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ८५ )आहे. येथील राहणारे लोक या नेच्याच्या झाडांचा उपयोग येथून बटाटे, विलायती वाटाणा व दुसरीं कांहीं फळे मुंबई वगैरे बाहेर गांवींं पाठविण्याकडे पार्सलांत रिती जागा भरून काढण्यास करितात; व खळ्या खणणा-या पावसाच्या संततधारीपासून घरांच्या भिंतींस धक्का पोहचू नये ह्मणून ह्यांचे जणूं काय पांघरूण बनवून त्यांत पावसाळ्याचे पूर्वी घरें गुरफटून टाकण्यासही यांचा फार उपयोग आहे!

 येथील पावसाच्या पराकाष्ठमुळे येथील झाडांवर व दगडांवर किती शेवाळ जमतें याची कल्पनासुद्धां मैदानांत राहणा-या लोकांस करितां येणार नाहीं. कोणत्या पाहिजे त्या झाडापाशीं जा, आणि त्याला बोट लावा, कीं, तें इंचअर्धइंच तरी शेवाळीच्या लेपांतून आंत जाईलच. एखाद्या भांडयावर ज्याप्रमाणें मातीचा जाड लेप चढवावा, त्याप्रमाणें झाडांच्या सर्व खोडभर या शेवाळीचा लेप झालेला असतो व कित्येक फांद्यांवरून हे शेवाळीचे लोंबणारे पुंजके, तपाचरणांत फार दिवस गढून गेल्यामुळे स्मश्रु करण्यास संधि न सांपडलेल्या तापसांच्या रांठ दाढ्यांंप्रमाणें किंवा एखाद्या