पान:महाबळेश्वर.djvu/122

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ८७ )परदेशांतील झाडें

 इंग्लंडाहून ओकच्या झाडाचीं फळे परलोकवासी रेव्हरंड वुइल्सनसाहेब यांनीं सुमारें ५०|६० वर्षांपूर्वी आणून येथील घरवाले मालकांस ओकचीं झाडे तयार करण्याकरितां मोफत वाटलीं होती. त्या बेण्याचीं तयार झालेलों ओकाचीं झाडें सिंडोला पार्क बंगल्यांत, व देि आक बंगल्यांत आहेत; आणि ओल्ड डोले नांवाच्या ह्मणजे मुरारजी क्यासल बंगल्याच्या खालील बागेंत पूर्वी दृष्टीस पडत असत परंतु ती हल्लीं नाहींत. या हवेत तीं बरीच मोठीं झालीं आहेत; परंतु विलायतेंत जेवढीं मोठी व उंच होतात असें सांगतात, तेवढीं मोठीं येथें झालीं नाहींत. यांपैकीं पाहण्यासारखीं दोन मोठाली झाडें सिंडोला बंगल्यामध्यें दर्शनी बाजूस आहेत. श्रीमंत मिरजकर संस्थानिक यांनीं त्या झाडास दगडी पार बांधून त्यांची व्यवस्था चांगली ठेवली आहे.

 या शिवाय ग्रेव्हिलिया, रोपस्टा, क्याशरिना, व युक्यालिप्टस या परदेशी झाडांच्या रोपांची लागवड पांच मैलांच्या आंतील लिंगमळा आणि गुरेंघर या ठिकाणी तयार करण्याकरितां यत्न चालला आहे.