पान:महाबळेश्वर.djvu/31

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ३ )


एलस्फिन्स्टन पाइंट १७१
आर्थर सीट. १७७
मुंबई पाइंट. १८८
कारनॉक व फाक-
 लंड पाइंट. १९१
सासून पाइंट. १९३
क्यानॉट शिखर. १९४
गव्हरमेंट हौस किंवा
 प्रास्पेक्ट पाइंट. १९५
केट्स पाइंट. १९७
बेकवुइथ साहेबाचे
 थडगे. १९९
दि लेडी नार्थकोट
 राइड व दि
 नार्थकोट पाइंट २०२
मालकम टेकडी. २०५
चिनी धबधबा. २०६
धोबी धबधबा. २०६
वेण्णा धबधबा. २०८
१५ लोकसंख्या. २१२-२२८
 चरितार्थ. २१५