पान:महाबळेश्वर.djvu/131

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
९६
नंबर प्राकृत किंवा कोंकणी नावे. संस्कृत नांवे.
१९ किंजळ. कैडर्य.
२० कढिलिंब उर्फ (थि-
 रळ. )
२१ कांगोणी.
२२ कोरांटी.
२३ केनी.
२४ काटे धोतरा.
२५ कुसर.
२६ करवंद.
२७ कोलती.
२८ केळझाड.
२९ कुर्डु.
३० कावळी.
३१ कळलावी (खडयानाग) इंद्रपुष्पी (कांगलिका)
३२ कुडा ( पांढरा व कूटज
 काळा )
३३ कोळीसरा.
३४ कुडये.