पान:महाबळेश्वर.djvu/112

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

झाडी.
---------------

 येथील जंगलांत पुष्कळ प्रकारचीं झाडें आहेत त्यांतील उपयुक्त झाडांची माहिती ' वनस्पति ' या सदराखाली देण्यांत येईल. परंतु येथें फक्त येथील झाडझाडोऱ्याचें सामान्यपणें वर्णन करूं.

 मालकमपेठची हवा फार थंड आहे यावरून कोणी असा तर्क करूं नये की, गगनचुंबित प्रचंड वृक्षांच्या राईवर राई येथें लागून गेल्या असल्यामुळेच हा थंडपणा तींत आला असेल. वस्तुतः तसें नाही. ह्या ठिकाणच्या झाडांइतकीं भिकार झाडें कोठेही नसतील. आंबा, वड, चिंच, कंवठ पिंपळ, लिंब वगैरे आकाशास भेदून जाणारीं कमजास्त दाट छायेची झाडे येथें बिलकूल नाहीत. येथें जांभळीचें मात्र पीक फार मोठें आहे. पण या जांभळी आणि त्यांची फळे, यांचे त्यांच्या देशावरील जातभाईंशीं कुलनामसमतेशिवाय दुस-या कोणत्याही प्रकारचें साम्य नाही. पानें लहान, फळे लहान, आणि झाडें लहान. येथें या झाडाच्या