पान:महाबळेश्वर.djvu/290

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५५ )


५६ स्टोन हाऊस. मि. नसरवानजी डोसाभाई, पुणे. २०० ८००
५७ वेस्ट लाज. मि. माणिकजी बमनजी. १ २७ २०० १०००
५८ रिट्रीट. मिस. वुइलसन. १०० २००
५९ पोस्ट आफिस. सरकारी.
६० टेलिग्राफ आफिस. सरकारी.
६१ सेंट क्लेअर व्हिला. मिस. वुइलसन. १५० ७००
६२ क्लिफटन हौस. मि. एच. ब्रामले. २०० ८००
६३ डुलसी डोमम्. मि. एच. ब्रामले. १५० ६००
६४ लिली काटेज प्रो. ओ. ही मूलर १२ २३ २३ १५
६५ सॉन्डहर्स्ट क्यासल दादाभाई हारमसजी डुबास ५०० २००० ७०
६६ नेलसन लाज. मि. दामोदरदास तापीदास ५ ३ १५० ७०० १६
६७ झोमर्स काटेज. मि. दामोदरदास तापीदास ५० १५०
६८ बोहिमिया. मि. एस. डी. सासून. २४ ३८ २०० १००० २६५
६९ माउंटडग्लस. अमेरिकन मिशन, ९ १७ ५०
७० व्हिक्टोरिया काटेज. मि. बाळाजी पांडुरंग. ५ २४ १७ १४