पान:महाबळेश्वर.djvu/294

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २५९ )१०७ आलबर्ट व्हिला. मि. हिरजीभाई धनजीशहा. १५० ७००
१०८ क्वीन काटेज. मि. एफ. आर. १५० ७००
१०९ काकेट काटेज व बीहाइव्ह. मि० पी. माईट. १०० २००
११० फोर ओक्स. मि. दिनशा जमशेटजी, ८ σ९ ३०० ८०० ४३ ११
१११ मालकम काटेज. मि. रणछोडलाल छोटालाल ८ σ१९ १५० ५०० २७
११२ ओक्स. मि. रणछोडलाल छोटालाल ८ σ१९ २०० ७००
११३ दि ग्रोव्ह. जयशंकर रामनाथ निसबत इंदूर. ४ σ९ १५० ६००
११४ दि बावर. जयशंकर रामनाथ निसबत इंदूर. ४ σ९ १०० २५० ४२
११५ हीथ व्ह्यू. मि० गुलबाई कुवरजी. ६ σ२२ ३०० ८०० ३४ १२
११६ लँघम होस. हि. हा. अगाखान. ७ σ३४ महाब. हाटेल ८३
११७ लांघम लाज. हि. हा. अगाखान. ७ σ३४ महाब. हाटेल ८३
११८ होप काटेज. मंचरजी दोराबजी. १५० ६००
११९ इस्मायल हाउस मि. कासम साजन, १०० ६००
१२० स्टीव्हनसनकाज. मि. कासम साजन, १०० ४००
१२१ मर्फी काटेज. मि. इब्राहिमभाई हसनभाई ३०० १०००
१२२ हेझलडेन. मिस वुइलसन. १०० ४००