पान:महाबळेश्वर.djvu/32

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ४ )धावड, कोळी वगैरेंच्या
 चालीरीती. २२३
१६ बाजार. २२८--२३५
१७ हॉटेलें. २३६--२४३
१८ बंगले. २४४--२६३
१९ पाहण्यासारखीं प्रसिद्ध ठिकाणें. २६४-२९८
 प्रतापगड. २६५
 मकरंदगड. २८४
 कमलगड. २८७
 चोराची घळ. २९०
 दुतोंडी घळ. २९२
 पारूत २९२
 चंद्रगड. २९२
 पांडवगड २९२
 राजपुरी. २९४
 गायदरा किवा गु-
  लेरा घळ. २९६
२० म्युनिसिपालिटी. २९९--३१०
 कान्सरव्हन्सी टॅक्स. ३०५
 लेडी रे स्कूल. ३०९
 हास्पिटल ३१०