Jump to content

अनुक्रमणिका:छन्दोरचना.djvu

Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool
विकिस्रोत कडून

शीर्षक छन्दोरचना
Author डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन (२१ जानेवारी, इ.स. १८९४; बडोदा - २९ नोव्हेंबर, इ.स. १९३९)
Editor (M. N. Kulkarni प्रकाशक)
Year इ.स. १९३७
Publisher कर्नाटक पब्लिशिंग हाउस
Location (चीरा बाजार) मुम्बअी २
Source djvu
Progress Unknown progress (template error)
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२

या पुस्तकाचे मुद्रित शोधन आणि मुद्रित शोधनाचे व्हेरीफीकेशन या दोन्ही पायऱ्या बाकी आहेत. मुद्रित शोधन आणि त्यानंतर मुद्रित शोधनाचे व्हेरीफीकेशन करण्यात सहकार्य आपण करु शकता किंबहूना तशी गरज आहे..

विकिस्रोतातील ग्रंथांचे युनिकोडीकरणाचा एक उद्देश संदर्भासाठी उपयोग आहे. मुद्रित शोधन आणि त्यानंतर मुद्रित शोधनाचे व्हेरीफीकेशन करताना पुस्तकात आहे तसे मूळाबर हुकूम लेखन ठेवण्यावर भर द्यावा. शुद्धलेखनाचे वगैरे नियम लावू नयेत हि विनंती.

विकिस्रोतातील पान क्र. १ ग्रंथाचे मुखपृष्ठ
विकिस्रोतातील पान क्र. २ ग्रंथातील माधव ज्युलीअन यांच्या साहित्य माहितीचे पृष्ठ
विकिस्रोतातील पान क्र. ३ लेखकाचे ग्रंथ समर्पण
विकिस्रोतातील पान क्र. ४,५ ग्रंथातील पृष्ठ ५,६ ग्रंथाची इंग्रजीतून ओळख
विकिस्रोतातील पान क्र. ६,७,८,९ ग्रंथातील पृष्ठ ७,८,९,१० सिंहावलोकन
विकिस्रोतातील पान क्र. १०,११,१२,१३ ग्रंथातील पृष्ठ ११,१२,१३,१४ अनुक्रमणिका
विकिस्रोतातील पान क्र. १४ ते २६ ग्रंथातील पृष्ठ १५ ते २७ सङ्क्षेपांचें स्पष्टीकरण
विकिस्रोतातील पान क्र. २७ रिकामे पृष्ठ
विकिस्रोतातील पान क्र. २८ ग्रंथ अध्याय १ला सुरवात ग्रंथातील पृष्ठ १ पासून(कृपया, इतर पृष्ठांच्या वाचना करता तसेच युनिकोड टायपिंग करता लालदुवे असलेली पृष्ठे उघडावित.
निळे दुवे असलेल्या पृष्ठांचे लेखन सुरू/ झाले असण्याची शक्यता
)


कृपया, इतर पृष्ठांच्या वाचना करता तसेच युनिकोड टायपिंग करता लालदुवे असलेली पृष्ठे उघडावित.