Jump to content

अनुक्रमणिका:Aagarakar.pdf

Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool
विकिस्रोत कडून

शीर्षक आगरकर : व्यक्ति आणि विचार
Author अग्रलेख: साहित्यिक:गोपाळ गणेश आगरकर
Editor संपादक व प्रस्तावक: वि. स. खांडेकर,
Year प्रस्तावना लेखन वर्ष १९४५
Publisher राजहंस प्रकाशन (द्वारा:स्लोल एजंट देशमुख आणि कंपनी) मुद्रक: आदर्श मुद्रणालय
Location ५६४ शनवार,पुणे
Source pdf
Progress To be proofread
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९

खालील गोपाळ गणेश आगरकरांच्या लेखनाचे मुळाबर हुकुम मुद्रीत शोधन (जसे मुळ ग्रंथात आहे तसेच लिहिले गेले असल्याची) खात्री करण्यात साहाय्य हवे आहे. आगरकरांच्या या लेखांची सरासरी लांबी पुस्तकातील चार पाने असावी. ३ ते ६ पान लांबीचे लेखही आहेत. विवीध विचार मधील बहुतेक लेखांची सरासरी लांबी एक ते दिडपान असावी

विकिस्रोतातील पान क्र ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक मजकुर/लेखनाव ग्रंथातील लेख क्र. लेखन
१ ते ३ वाचनालय नोंदी
४ते ६ रिकामे
मुखपृष्ठ
प्रकशक माहिती
९ ,१० प्रकाशकाची ग्रंथ सुची
११ खांडेकर ग्रंथ सूची
१२ रिकामे
१३ ते ५९ १ ते ४७ गोपाळ गणेश आगरकर (वि.स.खांडेकर लिखीत प्रस्तावना) वि.स.खांडेकर
६० ४० * रिकामे *(अकस्मिक पणे पृष्ठ ४० पासून ग्रंथातील पृष्ठ मोजणी पुन्हा

कशी चालू झाली आहे ते अनाकलनीय)

६१ ते ६८ ४१ ते ४८ सुधारक काढण्याचा हेतू गोपाळ गणेश आगरकर
६९ ते ७७ ४९ ते ५७ आमचे दोष आम्हांस कधीं दिसूं लागतील ? गोपाळ गणेश आगरकर
७८ ते ८४ ५८ ते ६४ भारंतीय कलांचे पुराणत्व गोपाळ गणेश आगरकर
८५ ते ९० ६५ ते ७० सामाजिक घडामोडी गोपाळ गणेश आगरकर
९१ ते ९५ ७१ ते ७५ सुधारणा म्हणजे काय ? गोपाळ गणेश आगरकर
९६ ते १०१ ७६ ते ८१ करून कां दाखवीत नाहीँ ? गोपाळ गणेश आगरकर
१०२ ते १०६ ८२ ते ८६ पांचजन्याचा हंगाम गोपाळ गणेश आगरकर
१०७ ते ११० ८७ ते ९० आयर्लडाकडे पाहून तरी जागे व्हा गोपाळ गणेश आगरकर
१११ ते ११७ ९१ ते ९७ कवि, काव्य, काव्यरति गोपाळ गणेश आगरकर
११८ ते ११२ ९८ ते १०२ भांडवल गेलें; व्यापार गेला १० गोपाळ गणेश आगरकर
१२३ ते १२५ १०३ ते १०५ संतति व संपत्ति ११ गोपाळ गणेश आगरकर
१२६ ते १३२ १०६ ते ११२ कै. विष्णु कृष्ण चिपळोणकर १२ गोपाळ गणेश आगरकर
१३३ ते १४० ११३ ते १२० गुलामांचे राष्ट्र १३ गोपाळ गणेश आगरकर
१४१ ते १४४ १२१ ते १२४ काळजापर्यंत पोहोंचलेली जखम १४ गोपाळ गणेश आगरकर
1४५ ते १४९ १२५ ते १२९ मूळ पाया चांगला पाहिज १५ गोपाळ गणेश आगरकर
१५० ते १५३ १३० ते १३३ आणखी एक_शहाण्याचा_कांदा १६ गोपाळ गणेश आगरकर
१५४ ते १८३ १३४ ते १६३ विविध विचार (खालील उप-क्रमांकानुसार) १७ गोपाळ गणेश आगरकर
१५४ १३४ सुधारक सत्याग्रही असतो. १७.१ गोपाळ गणेश आगरकर
१५५ १३५ मलमपट्यांनी रोग बरे होत नाहीत १७.२ गोपाळ गणेश आगरकर
१५६ १३६ केल्यानें होत आहे रे १७.३ गोपाळ गणेश आगरकर
१५६ १३६ आजची सामाजिक असमता १७.४ गोपाळ गणेश आगरकर
१५८ १३८ जसा समाज तसा राजा १७.५ गोपाळ गणेश आगरकर
१६० १४० हिंदुधर्माला लहोंनेशी नोटिस १७.६ गोपाळ गणेश आगरकर
१६१ १४१ भागुबाईची वीरश्री १७.७ गोपाळ गणेश आगरकर
१६२ १४२ म्हणे जात कां करीत नाहीं ? १७.८ गोपाळ गणेश आगरकर
१६४ १४४ पायावांचून कळस उभारणारे शहाणे १७.९ गोपाळ गणेश आगरकर
१६६ १४६ फुंकरांनी भडकणारी ज्वाला १७.१० गोपाळ गणेश आगरकर
१६८ १४८ बोलके सुधारक कांहीं नवीन नाहीत १७.११ गोपाळ गणेश आगरकर
१६९ १४९ कैद्याविषयीचे समाजाचे कर्तव्य १७.१२ गोपाळ गणेश आगरकर
१७० १५० मातृभाषा हॅच शिक्षणाचे खरें माध्यम ! १७.१३ गोपाळ गणेश आगरकर
१७१ १५१ ऐसें कैसें रे सोवळे १७.१४ गोपाळ गणेश आगरकर
१७३ १५३ धिक् तुमची विद्या १७.१५ गोपाळ गणेश आगरकर
१७५ १५५ आमची अन्नान्न दशा १७.१६ गोपाळ गणेश आगरकर
१७६ १५६ खरा सुधारक १७.१७ गोपाळ गणेश आगरकर
१७७ ते १८३ १५७ ते १६३ महाराष्ट्रीयांस अनाव्रत पत्र १७.१८ गोपाळ गणेश आगरकर
१८४ १६४ प्रकाशक आगामी ग्रंथ सूची
१८५ ते १८९ १६५ ते १६९ रिकामे