पान:Aagarakar.pdf/172

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


आगरकर : व्यक्ति आणि विचार १५२ - S JAAA SAAAA SAS A SAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSAS جر יר همسر سير عب۔ ح م ۔ مریمہ۔۔پریحید कुंकुमार्चनानें सूतपुतळ्या विधावांनीं सुद्धां सॉवळ्यांत वापरण्यासारख्या होतात. परटाकडील भाताची खळ लाविलेली चिरगुटें एका शिंतोडयानें शुद्ध होतात, इा एक सॉवळ्याचा चमत्कारिक प्रकार ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे ! वास्तविक पाहतां कृभिज तंतूंस किंवा जनावरांच्या लॉकरीपासून केलेल्या तंतूंस विशेष ऑवळेपण चिकटलेले असावें; पण त्यास कापसाच्या चिरगुटापेक्षां अधिक किंमत पडत असल्यामुळे त्यांचीं वस्ने कापसाच्या वस्रांहूनहि शुद्ध होऊन बसली आहेत ! पीतांबराचे शुद्धत्व कशानेच बिघडत नाहीं ! धाबळी तर सोंवळ्याची खाण होऊन बसली आहे ! हलक्या किंमतीच्या नित्य वापरण्याच्या मुकटयांत व पीतांबरांत म्हणण्यासारखा फरक नसतो, एक दुस-यापेक्षां अधिक शुद्ध ! अलीकडे वनस्पतिज तंगिी मुकट:ही कृभिज मुकटयाशीं प्रतिस्पर्धा करूं लागला आहे. ही वापरण्याच्या चिजांची स्थिति झाली. खाण्याच्या पिण्याच्या वस्तूंची दशाही यापेक्षां विशेष बरी आहे असें नाहीं. एका दृष्टीनें पाहतां या खात्यांत जितका गोंधळ व जितकी असंबद्धता आहे तितकी दुसरीकडे सहसा सांपडणार नाहीं ! इरभ-याची डाळ भिजवून वाटली, आणि तिची चटणी केली तर ती निलैप होऊन फराळास चालते ! पण तीच डाळ अगोदर भिजवून पाटयावर न चिरडतां, अगोदर जात्यांत चिरडून मग तिच्या पिठांत पाणी घातले की तें खरकटें झालें ! त्याचे पिठले मुकटी लावून घेतल्याशिवाय तोंडांत घालण्याची सोय नाहीं ! भडर्बुजाकडच्या पोह्याकुरमुल्यांसारख्या भाताच्या जाती राजरोसपणे खाण्यास काहीं हरकत नाही ! पण बाजाराच्या भाजींभाताकडे किंवा पावबिसकुटांकडे ब्राह्मणानें पाहाण्याची सोय नाहीं ! दवाखान्यांत कोणत्याहि माणसानें कसलेंहि औषध दिले तरी तें चालतें, पण ट्रेचरच्या दुकानचे लेमोनेड किंवा सोडावेंटर उघडपणें पिणे म्हणजे ब्राह्मण्याला हृरताळ लावण्यासारखें होय!आगगाडीनें किंवा साध्या गाडीनें प्रवास करतांना डब्यांतील दशम्यांस किंवा त्यांहून अधिक मोलाच्या फराळास कशाचाही स्पर्श झाला तरी चालतो, पण आपत्कालीहि कुणबिणीनें केलेल्या भाकरीस स्पर्श करतां कामा नये ! अशा प्रकारचीं खेंकटीं किती म्हणून सांगावीं ? याप्रमाणेच मडकी, चुली, मेणबत्त्या, साबणाच्या वडथा वगैरे दुस-या प्रकारच्या वस्तूंचीहि विलक्षण स्थिति आहे. यापैकीं कित्येकांत चरबी असते हें ठाऊक असून त्या