श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (मूळ श्लोक, संदर्भित अन्वयार्थ आणि अर्थ यासह)

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (मूळ श्लोक, संदर्भित अन्वयार्थ आणि अर्थ यासह)

 1. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पहिला अध्याय (अर्जुनविषादयोग)
 2. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : दुसरा अध्याय (सांख्ययोग)
 3. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : तिसरा अध्याय (कर्मयोग)
 4. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : चौथा अध्याय (ज्ञानकर्मसंन्यासयोग)
 5. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पाचवा अध्याय (कर्मसंन्यासयोग)
 6. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : सहावा अध्याय (आत्मसंयमयोग)
 7. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : सातवा अध्याय (ज्ञानविज्ञानयोग)
 8. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : आठवा अध्याय (अक्षरब्रह्मयोग)
 9. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : नववा अध्याय (राजविद्याराजगुह्ययोग)
 10. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : दहावा अध्याय (विभूतियोग)
 11. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : अकरावा अध्याय (विश्वरूपदर्शनयोग)
 12. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : बारावा अध्याय (भक्तियोग)
 13. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : तेरावा अध्याय (क्षेत्रक्षत्रज्ञविभागयोग)
 14. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : चौदावा अध्याय (गुणत्रयविभागयोग)
 15. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : पंधरावा अध्याय (पुरुषोत्तमयोग)
 16. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : सोळावा अध्याय (दैवासुरसंपद्विभागयोग)
 17. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : सतरावा अध्याय (श्रद्धात्रयविभागयोग)
 18. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : अठरावा अध्याय (मोक्षसंन्यासयोग)

भगवद्‌गीतेचे इतर अनुवाद