युगान्त/'परधर्मो भयावहः'

विकिस्रोत कडून
< युगान्त(सात - 'परधर्मो भयावहः' पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

९२ / युगान्त शहाणपणावर व न्यायबुद्धीवर आमचा इतका विश्वास आहे की, त्याने दिलेला निवाडा आम्ही मान्य करू द्रौपदीचा प्रश्न, दुर्योधनाचे हे मानभावी उत्तर ह्यांनी बिचाया। | धर्माचा जेवढा मर्मच्छेद झाला, तेवढा दुस-या कशानेही झाला नसता. | प्रश्नाचे उत्तरे देणे शक्यच नव्हते. द्रौपदीचे वस्त्र फेडले गेले व नवा वस्त्रे मिळत गेली. महाभारताच्या संशोधित आवृत्तीत कृष्णाचा धाव नाही. जे होत होते, ते इतके वाईट होते की, विश्वातील शक्ती जागा होऊन तिने एका बाईचे रक्षण केले, असेच म्हणावे लागते. दुःशासन थकून, लाजून बाजूला झाला. सभागृह अशुभ, अपशकुनी आवाजा" भरून राहिले. विदुर कळवळून उठला. आंधळ्या धृतराष्ट्राला । म्हणाला, “ह्या दुष्कृत्याने भयंकर उत्पात होत आहेत, मध्ये पङ, १ कुळाला वाचव” धृतराष्ट्रही झाल्या प्रकाराने घाबरला. त्याने द्रौपदीला मोकळी करून वर दिले. तिने दोन वरांनी आपल्या नव-यांची सुटका केली. पण शहाणपणाचा दिमाख दाखवून तिन प्रश्न विचारला, तो सभेत कोणालाच विशेष आवडला नाही. धर्मराजाला तर हे शल्य जन्मात विसरणे शक्य नव्हते. अरण्यात असतानाही धर्मापुढे आपले शहाणपण दाखवण्याचा तिने प्रयत्न केला. पण पांडित्यात धर्म तिच्यापुढे हार जाणे शक्य नव्हते. त्यान तिला गप्प बसवलेच. आपल्या आयुष्यात तिने लहान-मोठ्या चुका केल्या होत्या, त्या क्षम्य होत्या. पण भर सभेत पांडित्याचा आव आणून धर्माला तिने पेचात आणले होते, त्याचा अजाणता अपमान केला होता, अजाणताच, कारण तिला ज्या वेळी घालून-पाडून । बोलायचे होते, त्या वेळी ती सरळसरळ बोलायची. पण अजाणता म्हणून तो क्षम्य नव्हता. आधी सभेमध्ये तरुण वधूने बोलू नये, हे तिला समजायला पाहिजे होते. ते करून वर शहाण्या-शहाण्याना " कळले नाही ते मला कळले, हा पंडिती थाट! ह्या दोन्ही गोष्टी । धर्मराजाला झोंबल्या. त्यामुळे तिच्या यशात भर पडली नाही. पण ह्या सर्व प्रसंगाने तिच्या पार्थिवतेची, आडदांड निरागसतेची जाणीव युगान्ते / ९३ होते. अरण्यपर्वात तिला ‘पंडिता' हे विशेषण लावलेले आढळते. स्त्रियांनी पंडिता असावे हे महाभारतकालीन क्षत्रियांना मोठेसे रूचत असावे असे दिसत नाही. गांधारी, कुंती पुत्रांना उपदेश करतात. त्या वृद्ध, केल्या-सवरल्या स्त्रिया होत्या. त्यांनी मुलांना चार गोष्टी लागणे अपेक्षित होते. तरण्या-ताठ्या बाईने वडीलमाणसांपुढे शहाणपण दाखवणे हे अगदीच चुकले. आपल्या हातून चूक झाली, हे अदाला उमगलेच नसावेसे दिसते. राजाने त्या चुकीमुळे आपल्याला झालेली जखम तिला कधी उघडी करून दाखवली नाही, राजाने तिला जाणीव दिली, ती दुस-याच एका जखमेची व ती इतकी उघड होती का, इतर सर्वांनाच नव्हे, तर खुद्द प्रांजळ बुद्धीच्या द्रौपदीलाही ती पटावी. दीपदी | दिवाच्या, विशेषत... श्रीकृष्णाच्या अंतानंतर पृथ्वीवर राहणे | | शक्य नव्हते. सर्व आवरासावर करून पांडव शेवटच्या । ला निघाले. अर्थात द्रौपदीही त्यांच्याबरोबर होतीच. गंगेचे खोरे आलाडले, हिमालयाचा प्रदेश ओलांडला व एक निर्वृक्ष माळावर तो हाचली. इतस्ततः दगड पसरलेले होते. दसरे काही नाही. हन-न-महिने एकामागन एक सहा जणे चालली होती. एकाएकी " खाली पडली. भीम थांबला. त्याने वेड्यासारखा प्रश्न विचारला, “ही का बरे पडली?" | इतके चालल्यावर तिने का पडू नये ? सहा जण जिव होती, तिथपर्यंत सर्वजणे पोहोचणार, अशी भीमा का? बघ रे... ही पडली रे !" भीम म्हणाला, “का बरे पडली ?" “भीमा, पुढे चल. ती पडली, कारण तिने अर्जुनावर केले' धर्माने पुढे जाता-जाता युष्यभर मनात बाळगलेली खोल जखम उघडी करून दाखवली. द्रौपदी पडली. तिच्या पाठोपाठ दहा-पाच पावर वैजणे पोहोचणार, अशी भीमाची कल्पना होती चल. ती पडली, कारण तिने सर्वांत जास्त प्रेम न पुढे जाता-जाता मागे न पाहता उत्तर दिले व आयुष्यभर में ९४ / युगान्त एकटा धर्म कुत्र्याबरोबर पुढे गेला. ० ० द्रौपदी पडली खरी, पण कोसळून मरून पडली नाही. तिला भयंकर ग्लानी आली होती. पाऊल पुढे उचलेना. पडल्यावर तिन भीमाची व धर्माची प्रश्नोत्तरे ऐकली. हे महाप्रयाण होते. या प्रवासा कोणी कोणासाठी थांबायचे नसते. आयुष्याची संगत संपलेली होती, डोक्यावर हात ठेवून ती मरण्याची वाट पाहत होती. पण तिला होती. धर्माच्या शब्दांनी विचारांची चक्रे फिरू लागली. वर्षानुवर्ष जगलेल्या आयुष्याचा चित्रपट शेवटच्या काही क्षणांत तिच्या डोळ्यांसमोर उभा राहिला. | धर्माच्या वाक्यातील जखम तिला जाणवली. धिक्कारही जाणवला. आयुष्यात प्रथमच मनापासून तिला राजाची कीव जा पुष्कळदा, विशेषतः अरण्यवासात, तिने राजाच्या दैन्यावस्थ५ हळहळ बोलून दाखवली होती. त्या हळहळीच्या शब्दांत काहीत" नव्या वादाची सुरवात होती. दैन्याकडे बोट दाखवून राजाच्या लढाऊ वृत्ती जागृत करण्याचा तो प्रयत्न होता. एक प्रकारचे डिवचणेच होते ते. राजाने त्या प्रयत्नांना कधीही दाद दिला शक्य तितक्या सौम्य शब्दांनी तो तिचे बोलणे खोडून काढा. . " मात्र एका वाक्यात त्याच्या आयुष्यातील वेदनेला वाचा फुटला है कधीही शब्दाने न दुखवणाच्या राजाने तिच्या मरणाच्या क्षणा त्याच्या मताने तिच्या वर्तनातील उणीव दाखवली. राजाच्या वैफल्याची जाणीव होऊन द्रौपदीला क्षणभर वाईट वाटले, " क्षणभरच. राजाच्या धिक्काराची जाणीव होऊन ती चमकली, प" तेही क्षणभरच. ती मनात हसली. तिला स्वयंवराच्या दिवसाचा आठवण झाली. अर्जुनाने पण जिंकल्यावर एकापाठोपाठ एक ह्याप्रमाणे पाच जणांशी तिचे लग्न लागले, तेव्हा आपल्याला का? वेदना झाल्या हे राजाला कळले नसेल, असे थोडेच? आपण म मारले. कृतीत तरी पाचांत कधीही भेदभाव केला नाही. मन कथा ला वाचा फुटली होती. ३ युगान्ते / ९५ पूर्ण मारता येत नाही. कृती समतोल ठेवता येते. पण मनातून पाचांवर अगदी मापून सारखे प्रेम करणे शक्य होते का? अर्जुनावर जास्त प्रेम केले, तर त्यात नवल काय? | मन क्षणभर थांबले... प्रेम केले, म्हणजे काय? जन्मभर त्याच्यासाठी झुरले हेच ना? पण माझ्या प्रेमाला कधी प्रतिसाद मिळाला होता का? उलुपी, चित्रांगदा, सुभद्रा-अर्जुनाने किती त्रयावर प्रेम केले!... हे तरी खरे का? अर्जनाने कोणा तरी स्त्रीला आपले हृदय दिले होते का? स्त्रियांनी अर्जुनावर प्रेम केले, पण अर्जुनाचे हृदय कृष्णाला दिलेले होते. अगदी पूर्वीपासून. इंद्रप्रस्थ वसवण्याच्या आधीपासून तिला माहीत होते की, अर्जुन आणि कृष्ण या घटका बोलत बसायचे. त्यांच्या बोलण्यात कधी एखादी "" कल्पना-शहर वसवण्याची-असेलही, पण ते बोलत ते मित्र ह्या ": एकमेकांचे हृद्गत एकमेकांना सांगण्यासाठी, एकमेकांचे शब्द ऐकण्यासाठी. अर्जनाचे मन कोणीही बाई जिंकू शकली नाही. तसाद न मिळताही मी कणासाठी तरी झुरावे, कोणीतरी माझ्यासाठी जीव टाकावा... एकदम धक्का बसल्यास याबले. ज्याने जन्मभर द्रौपदीसाठी जीव टाकला. त्याच्या प्रेमाचा पिदीने नव्या जाणीव वीज लखलखावी, तशी अंत:करणात घुसला. जाणिवेचा निःश्वास टाकला. निराळीच चित्रे स्वयंवर मंडपाच्या बाहेर अर्जुनाच्या बरोब करणारा भीम, सभेमध्ये द्रौपदीला आणली, तेव्हा १ हात जाळायला निघालेला भीम, संताप आवरना गुनाने हात धरून ठेवलेला भीम, द्रौपदी दमली की कळवळणारा भीम, द्रौपदीसाठी सुवासिक कमळे आणाय प्रति | टाकला. निराळीच चित्रे डोळ्यांपुढे आली. च्या बाहेर अर्जुनाच्या बरोबरीने शत्रूशी लढाई नेमध्ये द्रौपदीला आणली, तेव्हा थोरल्या भावाचे | निघालेला भीम, संताप आवरेनासा झाल्यामुळे दुःशासनाचे रक्त पिणारा में वेणी घालणारा भीम, कीचकाचा वध ठी सुवासिक कमळे आणायला धावलेला भीम, । चे रक्त पिणारा भीम, रक्ताने माखलेल्या हातांनी द्रौपदीची गरा भीम, कीचकाचा वध करणे अर्जुनालाही शक्य होते, ते काम करणारा भीमच एक-ना-दोन किती गोष्टी आठवाव्या? गा भीम, संतापी भीम, धृतराष्ट्राला आणि खादाड भीम, दांडगा भीम, संतापी भीम, धृतरा ९६ / युगान्ते गांधारीला सारा वेळ घालून पाडून बोलणारा भीम. द्रौपदी ज्या । अर्थाने पार्थिव होती, त्या अर्थाने तोही पार्थिव होता. ती भूमिकन्या होती तसा तो भूमिपुत्र होता...। द्रौपदीला काहीतरी फरफटल्याचा, मोठ्याने श्वासोच्छ्वास घेतल्याचा आवाज आला. तिचे सर्वांग भीतीने शहारले. ती स्वस्थपणे मरणाची वाट पाहत होती... कोठचे क्रूर जनावर येत असेल बरे? तरस का? इतके दिवस चालताना ह्या माळावर जनावरे दिसली नव्हती. अंगाचे लचके न तोडता ते जनावर नरडीचा घोट एकदम घेईल, तर बरे. तिने डोळे घट्ट मिटले. नवे अनामिक संकट कोसळण्याच्या क्षणाची वाट पाहताना एकदम तिच्या डोळ्यांवर छाया आली. सूर्यामध्ये नि तिच्यामध्ये काहीतरी पडदा आला होता. मंद। खोल आवाजात हाक आली, “द्रौपदी!" तो भीमाचा आवाज होता. द्रौपदीने आश्चर्याने पण कष्टाने हात बाजूला केले व डोळे उघडल. भीम तिच्या तोंडावर आपल्या शरीराची सावली करून होता. तोच फरफटत, धापा टाकीत, कष्टाने मधली दहा-पंधरा पावले अलिा" तिच्यापर्यंत आला होता. वाटेत अर्जुन, नकुल, सहदेव मेलेले दिसले तेव्हा द्रौपदीही त्याच अवस्थेत दिसणार, असे त्याला वाटले होत. पण डोळे मिटून स्वस्थ पडलेली द्रौपदी त्याच्या येण्याने घाबरली, शहारली. ही तिच्या जिवंतपणाची निशाणी त्याने आपल्या डोळ्यात टिपली. “काय करू तुझ्यासाठी ?" त्याने अडखळत विचारले. नेहमीचाच आयुष्यभर विचारलेला, पण ह्या परिस्थितीत अगदी निरर्थक, गैरवाजवी प्रश्न होता तो, द्रौपदी प्रसन्न हसली. भीमा तोंड आपल्या तोंडाजवळ आणून आपल्या शेवटच्या श्वासाने तो म्हणाली, “पुढल्या जन्मी पाचांतला थोरला भाऊ हो, भीमा ! तुझ्या आसन्याखाली आम्ही सारी निर्भयपणे आनंदात राहू ऑक्टोबर, १९६३ युगान्ते / ९७ सहा मयसभा काही वास्तू मोठ्या थाटात सुरू होऊन अपशकुनी व दुर्दैवी ठरतात. आतून उद्ध्वस्त झालेला, फुटलेल्या बुरुजातून आतले मातीचे भरताड दाखवीत असलेला शनिवारवाडा हे माझ्या डोळ्यांसमोरचे सर्वांत अर्वाचीन उदाहरण आहे. वाडा बांधणा-याला व त्याच्या मागाहून येणा-या कर्त्या पुरुषांना त्या वाड्यात सुख लाभले नाही व मूळ वास्तूही हीन-दीन अवस्थेत कशीबशी तग धरून आहे. पण ह्या वाड्यात निदान पाच पिढ्या नांदल्या. ह्याहीपेक्षा वैभवशाली, अपशकुनी व क्षणभंगुर वास्तू आज महाभारत वाचताना डोळ्यांपुढे उभी राहते आहे. ती म्हणजे इंद्रप्रस्थ किंवा खांडवप्रस्थ नगरातील मयसभा व खुद्द ते नगरही. पांडवांनी आपल्या संपत्तीचे नेत्रदीपक पण हृदयदाहक प्रदर्शन ह्या सभेत केले. ते प्रदर्शन क्षणभंगुरच ठरले. सभा बांधल्यावर पांडव तेरा-चौदा वर्षेही इन्द्रप्रस्थाला राहिले नाहीत. क्रौर्यात मयसभेचा जन्म झाला. फाशांच्या उन्मादात तिचा अंत झाला. | महाभारतात मयसभेच्या जन्माची कथा सांगितलेली आहे ती अशी : द्रौपदीच्या लग्नानंतर पांडवांचे पारडे एकदम जड झाले. ९८ / युगान्त पांडवांना मारायचा घाट घातला होता, पण तो फुकट जाऊन ते नव्या जोमाने प्रकट झाले. अशा वेळी त्यांना राज्याचा वाटा देणे धृतराष्ट्राला भाग पडले. त्याने धर्माला बोलावून त्याला एक वाटा दिला व खांडवप्रस्थाला जाऊन रहा म्हणून सांगितले. वंशपरंपरा आलेली कुरूंची राजधानी धर्माला मिळाली नाही. राज्याच्या एका सीमेवर मोठ्या अरण्याशेजारी वसलेले एक गाव त्याच्या वाट्याच्या हिश्श्यात त्याला मिळाले. तोवर खांडवप्रस्थाचे नावही महाभारतात आलेले नाही. खांडवप्रस्थाला गेल्यावर धर्माने त्या लहानशा गावाचे राजधानीत रूपांतर करावयास प्रारंभ केला. निरनिराळे उद्योगधंदे करणारे लोक येऊन तेथे स्थायिक झाले. श्रीमंत व्यापारी तेथे येऊन राहिले. धर्माने निरनिराळ्या हरहुन्नरी लोकांना आग्रहाने आणून वसवले. धर्माने खांडवप्रस्थाचे राजधानीत रूपांतर केले. पण ही राजधानी नवीनच म्हणून हस्तिनापूरच्या मानाने लहानच असणार. ह्या खांडवप्रस्थाचेच ‘इन्द्रप्रस्थ' असेही दुसरे नाव वारंवार येते. तेथेच नारदाने घालून दिलेल्या नियमाचा भंग झाल्यामुळे अर्जुनाला वनवासास जावे लागले. वनवासात असतानाच त्याचे सुभद्रेशी लग्न झाले. वनवास संपवून तो इन्द्रप्रस्थाला परत आला व यादव हे सुभद्रा आणि खूप संपत्ती, दास-दासी, रथ-घोडे वगैरे आंदण बरोबर घेऊन मोठ्या लवाजम्यानिशी मागोमाग आले. राजधानीत कित्येक दिवस मोठा उत्सव झाला. दिवस उन्हाळ्याचे होते. अशावेळी अर्जुनाने | मनात आणले की, वनविहाराला जावे. एका दिवसाचा वनभोजनाचा बेत झाला. धर्माची परवानगी घेऊन वडील मंडळींना न घेता कष्णार्जुन वनविहाराला गेले. त्यांच्या बायका व दासदासी ह्याखेरीज इतर मंडळी नव्हती. सर्वांनी खूप खाल्ले, खूप दारू प्याली. बायका कोणी नाचत होत्या, कोणी गात होत्या, वृक्षांच्या दाट सावलीने ऊन मुळीच भासले नाही. कुष्णार्जुनांनी एकत्र बसून पुष्कळ गप्पा मारल्या. एकमेकांना युद्धातील व प्रेमातील पराक्रम (विक्रोन्तानि उन्नानि च) ऐकवले, ते असे बसले असताना एक ब्राह्मण त्यांच्याकडे याला व म्हणाला, “मी भुकेला आहे. मी खूप खाणारा आहे. नेहमी युगान्ते / ९९ अमाप खातो. माझी तृप्ती करा” त्यांनी त्याला अन्न देऊ केले असता त्याने आपले अग्निरूप प्रकट करून सांगितले, “मला आतील सर्व प्राण्यांसकट खांडववन खाण्यास द्या. ते मला जाळू द्या. जेव्हाजेव्हा मी ते जाळण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा-तेव्हा इन्द्र पाऊस पाडून माझा प्रयत्न हाणून पाडतो.” कृष्णार्जुनांनी हे काम पार पाडण्याचे कबूल केले, पण अशी अट घातली की, उत्तम रथ व शस्त्र अग्नीने पुरवावी. एक दिव्य रथ, पांढरे शुभ्र व वायुवेगाने चविणारे घोडे व गांडीव धनुष्य अग्नीने अर्जुनाला दिले आणि १ष्णाला चक्र व इतर आयुधे दिली. अरण्य जळत असताना दोघांनी यात दोन बाजूंकडून एवढा कडेकोट बंदोबस्त ठेवला की. आगीने भऊन पळणाच्या प्राण्यांना निसटून जाण्यास छिद्रच सापडेना. पता रथ पिटाळून त्यांनी भयंकर संहार केला. ज्यांना आत Cळले, ते प्राणी होरपळन मेले. जे बाहेर आले. ते ह्या दोघांच्या जना बळी पडले. नागराज तक्षक कुरुक्षेत्राला गेला होता म्हणून "चा. त्याचा मुलगा मोठ्या युक्तीने स्वतःचा प्राण देऊन आईने "पला. तक्षकाच्या आसन्याने तक्षकाच्या घरी राहणारा ‘मय' नावाचा असुर ‘अर्जुना धाव' अशी हाक मारीत आला. त्याला अर्जुनाने जीवदान दिले व एका ब्राह्मणाची शाङ्ग नावाच्या "शापासून(?) झालेली मले वाचवली. तक्षकाच्या घराण्यातील तेथे ' ल 'नाग' व इतर पशपक्षी सर्व मारले गेले. इन्द्र व देव अरण्या पाच रक्षण करावयास धावले, तेव्हा कृष्णार्जुनांनी त्यांचा व करून त्यांना हाकलन लावले. “तुझा मित्र तक्षक वाचला माहे,' असे सांगन देवांनी इंद्राला निकराचे युद्ध करू दिले नाही. 'ठवडाभर जळत होते व सारा वेळ अर्जन आणि कृष्ण "ता हिंडून प्राण्यांचा संहार करीत होते. आतील यच्चयावत न अग्नी तप्त झाला व दोघा वीरांचा प्राण्यांचे मांस व चरबी खाऊन अग्नी तृप्त झाला व दो वऊन गेला. प्राण वाचवले, त्याची परतफेड म्हणून नाना पून साहित्य आणन मयाने इन्द्रप्रस्थ राजधानीत मयसभा चली. ही सभा बांधल्यावर धर्माच्या भावांनी चारी दिशांस जाऊन देव ਜੋ भोर बांधली. ही सभा बांधल्यावर | १०० / युगान्ते सर्व राजांना जिंकले, आणि मग धर्माने राजसूय यज्ञ केला. हस्तिनापूरच्या नातेवाईकांनाही मोठ्या आग्रहाने यज्ञाचे निमंत्रण दिले. त्या वेळच्या सर्व राजांसमोर पांडवांच्या वैभवाचे व विक्रमाचे प्रदर्शन झाले, पण सर्वांत दाहक प्रदर्शन झाले ते चुलत-भावांपुढे. मयसभा अशी बांधली होती की, पाणी आहे तेथे साधी जमीन वाटावी व जमीन आहे तेथे पाण्याचा प्रवाह वाहतोसे वाटावे. दार म्हणून पलीकडे जायला पहावे, तो डोके भिंतीवर आपटावे. रत्नांचे पशुपक्षी, झाडे इतकी सुंदर बनवली होती की, खन्याचा भास व्हावा. दुर्योधन पाय घसरून भिजला, त्याचे डोके भिंतीवर आपटले, व पांडव आणि द्रौपदी त्याची ही फजिती पाहून खदखदा हसली. पांडवांनी नुसते आपले वैभवच दाखविले असे नाही, तर जाणूनबुजून दुर्योधनाचा सर्वांदेखत अपमानही केला. । लौकरच फासे उलटे पडले. पांडव सर्वस्व हरले व तेरा वर्षे वनात गेले. परत येऊन युद्ध जिंकल्यावर ते वाडवडिलांपासून आलेल्या हस्तिनापुरात राहिले; इन्द्रप्रस्थाला गेले नाहीत. यादववंशाचा नाश झाल्यावर ज्या उरल्या-सुरलेल्यांना घेऊन अर्जुन आला, त्यांत कृष्णाचा नातू वज्र होता. पांडव महाप्रस्थानाला गेले, तेव्हा परिक्षिताला हस्तिनापूर देऊन वज्राला इन्द्रप्रस्थाचे राज्य दिले. परत इन्द्रप्रस्थाचे नाव ऐकू येत नाही व मयसभेचे वर्णन एकदा सभापर्वात येऊन गेल्यावर परत तिचा उल्लेखही नाही. | ही झाली खांडव जाळण्याची कथा. तीत विचार करायला लावण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. एवढे मोठे वन का जाळले ? आतील सर्व प्राणी, नाग, पक्षी वगैरे निःशेष का मारले? स्वतःला ‘बीभत्सु”* म्हणवणाच्या अर्जुनाने ही क्रूर शिकार का केली? | यमुनेच्या काठी मजेत वनविहार करावयास गेले असताना * 'बीभत्सु' ह्याचा अर्थ अतिशय क्रूर कर्म करणारा असा आहे. अर्जुन स्वतः अस सांगतो की, “मी लढत असताना कधीही बीभत्स कृत्य करीत नाही, म्हणून मला ‘बीभत्स' हे नाव पडलेले आहे." अर्जुनाने आपल्या स्वतःच्या सहा नावाच स्पष्टीकरण केले, त्या वेळचा विराटपर्वातील हा प्रसंग आहे. (४.३९.१६) युगान्त / १०१ अरण्य जाळण्याची कल्पना निघालीच का? महाभारतात म्हटले आहे की, अग्नी ब्राह्मणाला 'नाही' कसे म्हणावयाचे, म्हणून ह्या वीरांनी खांडव जाळले. जाळले ते कसे? तर दोघांनी दोन बाजूंनी रथ व । धनुष्यबाण असे चालवले की, एकाही प्राण्याला बाहेर निघता येऊ नये. नुसती झाडेच जाळली नाहीत, तर रानातला प्रत्येक प्राणी टिपून मारून किंवा मागे हाकून रानात जाळला. तूप खाऊन कटाळलेल्या अग्नीने रुचिपालट म्हणून रानातील जनावरे खाण्यास मागितली व अशा प्रकारे कृष्णार्जुनांनी ती दिली. ह्या कथेत दोन पर्याय संभवतात; पहिला, कृष्णार्जुनांनी खांडव जाळले नाही, ते । आपसूख जळाले, व त्याचा मोठेपणा कृष्णार्जुनाला दिला गेला. दुसरा, खरोखरच कृष्णार्जुनांनी वन जाळले. दुसरा पर्याय खरा परला, तर एवढे मोठे रान प्राण्यांसकट जाळले हे मोठे शौर्याचे व यशोदायी कृत्य समजले गेले पाहिजे, हे तर निर्विवादच. महाभारतात ९८ल्याप्रमाणे खरोखरच त्यांनी खपून-पाऊस पडला तरीही पुन्हापुन्हा आग लावून-हे वन जाळले, असे गृहीत धरण्यास काही . प्रत्यवाय दिसत नाही. पण ते का जाळले? गुरे-ढोरे बाळगणा-या, नांगराने शेती करणाच्या 'आर्य'- जमातींच्या इतिहासात वन जाळण्याची वा कापण्याची घटना ®®त. संबंध उत्तर हिंदस्थानात दाट अरण्ये होती. त्यांचे वर्णन यते; महाभारतात येते. काही प्रसिद्ध वनांचे वर्णन बौद्ध नयातही येते. एवढेच काय, पण ऐतिहासिक काळातील शिलालेखांत ते येते. महाभारतातली राज्ये फार लहान होती. आजचा पंजाब व दिल्लीच्या लाप्या भोवतालचा भाग एवढ्या प्रदेशात कुरू, दक्षिण व उत्तर "ल, त्रिगर्त, मत्स्य एवढी राज्ये होती. ती एकमेकांना लागून 7हती. एक राजधानी, भोवती शेती असलेली खेडी व त्यांभोवती | "प असे राज्याचे रूप होते. काम्यकवन, द्वैतवन, खाडववन अशा कितीतरी वनांची वर्णने येतात. महाभारतानंतर बौद्धकालात ਜ १०२ / युगान्त सुमारे पाच-सहाशे वर्षांनी पश्चिमेकडच्या वनांची वर्णने येत नाहीत. पण पूर्वेकडे वेळूवन, जेतवन वगैरे लहान-लहान वनांची नावे व वर्णने येतात. हजार-दोन हजार वर्षांत जवळ-जवळ सर्व राने नाहीतशी होऊन सिंधूपासून गंगा-सागरापर्यंत एक सपाट शेत झाले आहे. विलायतेतही मोठाली अरण्ये होती. ती जाऊन त्यांच्या जागी शेते झाली. जेव्हा विलायतेतील लोक दक्षिण व उत्तर अमेरिकेत गेले. तेव्हा त्यांनी राने तोडली वा जाळली, व सपाट मैदान करून शेती केली. धर्म खांडवप्रस्थाला आला, तेव्हा त्याने आपल्या नव्या राजधानीत वाणी वगैरे लोक आणून बसवले. प्रत्येक राजधानीच्या भोवती शेते असत व शेताच्या पलीकडे राने पसरलेली असत. तशाच तहेचे पांडवांचे राज्य होते. खांडववनाशेजारी ‘इक्षुमती' ही लहान नदी व शेजारी यमुना नदी. खांडववनाचे नावही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ‘खाण्डव' हा शब्द ‘खण्डु' शब्दापासून बनलेला. ‘खण्डु' म्हणजे जाड खडीसाखरेसारखी साखर, काहीतरी गोड पदार्थ एवढे खरे. शेजारी ‘इक्षुमती' नदी. इक्षु म्हणजे ऊस. ‘इक्षुमती' हेसुद्धा नाव काहीतरी गोड पदार्थ नदीकाठी होता असे दाखवते. कृष्णाच्या बाळलीला जेथे वर्णन केल्या आहेत, त्याचे नावही । ‘मधुवन' होते. तेही यमुनेशेजारचेच. ‘इक्षुमती', ‘खाण्डव', व ‘मधुवन' ह्या शब्दांनी असे वाटते की, ह्या वनात काहीतरी गोड पदार्थ उत्पन्न होत होता. तो मध का? कदाचित असेलही. हल्ली | मध्यभारतातील रानातून एक रम्य, विशाल वृक्ष आढळतो. त्याला | ‘मोह' किंवा ‘महुवा' म्हणतात. ह्याचे संस्कृत नाव ‘मधुक' असे आहे. मोहाचे झाड हे वन्यलोकांची एक कामधेनूच असते. झाडाची पाने पत्रावळीसाठी वापरतात. गोड सुवासिक मधाने भरलेल्या फुलांपासून दारू करतात. फुले वाळवून खातात. आतील चिकट रसात वळलेले लाह्यांचे लाडू मधुर असतात. कदाचित खांडववन अशा त-हेच्या वृक्षांनी भरलेले म्हणूनही त्याला 'गोड' असे नाव असेल पण त्याची गोडी, त्याची पारख, तेथल्या सुंदर विशाल मधुर युगान्ते /१०३ वृक्षाची खरी किंमत आत राहणा-या आर्येतर लोकांना; आर्यांना नव्हती. वाणी व हरहुन्नरी नागर लोक राजधानीत असत, तर शेतकरी राजधानीच्या बाहेर गावांतून असत. राने जाळणे, किंवा तोडणे व शेतक-यांना ते वसाहतीला देणे हे राजाच्या कर्तव्यापैकीच एक होते. तेच कृष्णार्जुनांनी केले. पण हे वन जाळण्यास मोठा विरोध होता असे दिसते. हा विरोध कोणाचा? एकंदर वर्णनावरून असे दिसते की, खांडववन म्हणजे काही निर्मनुष्य अरण्य नव्हते. कोणाचीच मालकी नाही अशी ही भूमी नव्हती. तेथे ‘तक्षक नावाच्या नागाचा परिवार होता. त्याच्याच घरी ‘मय' नावाचा मोठा कारागीर राहत होता. शाङ्क नावाची पक्षिकुलाचे नाव असलेली व एका ब्राह्मणाशी लग्न झालेली बाई तेथे राहत होती. हे नाव असले शतलेल्या व्यक्तींखेरीजही इतर खूपच व्यक्ती होत्या. त्यांची नावे पाची, पक्ष्यांची अशी होती. त्याशिवाय पशही होते. हे खरोखर पशू होते, का पशुकुलाचे नाव असलेली (उदाहरणार्थ; लांडगे, वाघ, " वगरे) माणसे होती हे कळणे शक्य नाही. रान जाळताना त्या "ता कृष्णार्जुनांनी मारले. वर सांगितल्याखेरीज इतर कोणालाही सडिले नाही. परत प्रश्न मनात येतो, ‘हा संहार का?' रान | "" जमीन वहितीला द्यावयाची असेल, तर त्या जमिनीला कोणी " असता कामा नये. म्हणन त्या भूमीत वंशपरंपरा राहणा-या। सर्वा • सहार करावा लागला, असे तर नव्हे ? अरण्यात वंशपरंपरा ळि राहणारे लोक मख्यत्वे 'नाग' नावाचे होते. महाभारतकथेत " शेष', 'वासकी’ ‘धतराष्ट्र ‘ऐरावत’, ‘एलापत्र’, ‘तक्षक' काटक' हे निरनिराळ्या नागकुलांचे मुख्य होते व त्याना "राज असे विशेषण दिलेले आढळते. आर्य ज्या भूमीत पहिल्याने | (पचनद्यांचा प्रदेश), तोच ह्या नागकलांचा प्रदेश होता. मात्र " दाकाठाने अरण्यात राहत असत, तर आर्य उघडया ठावरती वस्ती पसंत करीत. वासुकी भोगावतीकाठी होता. पत इरावतीकाठी होता. तक्षक यमुनेकाठी कुरुक्षेत्राजवळ होता। दीर्घ 5 = १०४ / युगान्त एलापत्र हे ऐरावत शब्दाचेच प्राकृत रूप आहे. ज्या ठिकाणी नाग राहत, ते त्यांच्या मालकीचेच होते. आर्य-राजाला आपल्या प्रजेसाठी रान जाळून शेतजमीन द्यावयाची, तर आधीच्या मालकाला नष्ट करण्याची कोशीस करावी लागे का? दुसरा विचार मनात येतो का, रानातली माणसे व जनावरे ही सर्वच शिकारीला योग्य, अशी कृष्णार्जुनांची भूमिका होती का? कृष्णार्जुनांनी केलेल्या प्राणिसंहाराचे रसभरित वर्णन ह्या तर्काला जुळते आहे. क्षत्रियाचे ब्रीद शरणागताचे रक्षण, क्षत्रियाचे ब्रीद बरोबरीच्या युद्ध, क्षत्रियाचे ब्रीद निरुपक्रोश, (=कोणाचा तळतळाट न घेणे). हे सर्व ह्या संहाराच्या प्रसंगी कोठे नाहीसे झाले होते ? बरोबरीच्याशी । युद्ध, निरुपक्रोश हे सर्व नियम स्वतःच्या समाजापुरते होते. आपल्या समाजाबाहेरचा जो असेल, त्याला अशी मुल्ये लावायची नाहीत, ज'. ह्या कृतीच्या मुळाशी दंडक असणार. परत एकदा ऐतिहासिक घट""" आठवण होते. जी आपल्या समाजातील नव्हेत, अशा माणसाचा * संहार तैमूरलंग, चेंगीझखान ह्यांनी नाही का केला? एकोणिसाव्या शतकात जनावरांची करावी तशी शिकार गोप्या लोकांनी टॅस्मनिया" वन्यमाणसांची केली, असा अगदी ताजा इतिहास आहे. नीतिनियम सामाजिक असतात. ते बहुधा त्या-त्या समाजात समाजांतर्गत व्यक्तींपुरते मर्यादित असतात. समाजातल्या समाजात परत त्या-त्या वर्गाचे, जातींचे, कुटुंबाचे, असे वागण्याचे नियम असतात. स्वका परकीय, आपण-इतर असे नेहमीचे व्यवहाराचे विश्व असते. स्वक वा आपला समूह ह्यांच्याशी वागण्याचे नियम परकीयांना लागू पडत नाहीत. विश्वकुटुंब वृत्तीचे लोक अपवादात्मक, आणि कृष्ण व अनु" खासच त्यांपैकी नव्हते. ते दोघेही निरनिराळ्या अर्थांनी त्या व क्षत्रियांत गाजलेले होते. एक मुत्सद्दी म्हणून. दुसरा योद्धा म्हणून अचाट संहाराने त्यांचे मन हेलावलेले दिसत नाही महाभारतात ‘मृगस्वप्नभय' म्हणून प्रकरण आहे. पांडव एका वनात राहत होते. रानातसुद्धा पांडवांचा परिवार मोठा होता. सर्वांचे पोट भरण्यासाठी व युगान्त / १०५ मजा म्हणूनही पांडव रोज खूप शिकार करीत. एकदा धर्मराजाच्या स्वप्नात जनावरे (हरिणे ?) आली व त्यांनी सांगितले, “राजा, तुम्ही जनावरांचा एवढा संहार चालविला आहे की लौकरच आम्ही नष्ट होण्याच्या मार्गाला लागणार आहोत. तुम्ही दुस-या वनात जा, आम्हांला थाडी उसंत मिळू द्या, आमची वीण वाढू द्या, मग परत या' हे ऐकून धर्म भावांना घेऊन दुस-या वनात गेला. ज्या पांडवांना जनावरांचा नवश होऊ नये अशी समज होती, त्यांनी खांडववनात इतका क्रूर तहार कसा केला? खांडववनात संहार कृष्णार्जुनांनी केला, धर्माने नव्हे, असे एक उत्तर व जनावरांचा निर्वंश न करण्यामागे दया नसून धोरण होते, हे दुसरे कारण. जगात सर्व समाजांतून जनावरे व पक्षी अशा वन्य प्राण्यांच्या शिकारीविषयी काटेकोर नियम आहेत. जनावरांची पैदास ज्या । ५त होते, त्या ऋतूत जनावरे मारू नयेत; गाभण मादीला मारू नय. लहान लहान जनावरांना मारू नये; एक-ना-दोन, अगणित न आहेत. हरिणांच्या शिकारीचा हंगाम एक, तर तित्तिरपक्षी वाचा दुसराच. अशाच त-हेचे नियम महाभारतकालापासून किंवा या पूर्वीपासून आपल्याकडेही असावेत, असे दिसते. गाभण मादी ।" "य, असा नियम हेाता. ज्या क्रर कृत्यामुळे कळवळा येऊन वाल्मी "ला काव्य स्फुरले, तेही कृत्य नुसते पक्षी मारण्याचे नव्हते, तर विणीच्या दिवसांत एकमेकांशी क्रीडा करणाच्या जोडप्यापैकी । 'ला मारण्याचे (यत् क्रौंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्।) कृत्य • हे सर्व मृगयेचे नियम होते; पण आपल्यापैकी नव्हेत अशा ना मारण्याबद्दल नियम नव्हते. जनावरांना आज जिवंत ' तरी इच्छेला येईल तेव्हा मारता येते. पण माणसांना जिवंत - पास म्हणून जरी जिवंत ठेवले. तरी माणसा-माणसांच्या रात दासाचे म्हणून काही क्षुद्रतम का होईना, पण अधिकार ण होतात. अरण्य ज्यांच्या मालकीचे, त्यांना जिवंत ठेवणे तर त धोक्याचे. जितांना दास म्हणून ठेवणे म्हणजेही धोका मोठा. मा ठेवले ठेवले. दास म्हणू व्यवह जास्त । १०६ / युगन्ति म्हणून जेव्हा एका जमातीने इतरांवर मात केली, तेव्हा शक्य-तो त्यांचा निःपात करण्याचे धोरण तिने पत्करले. खांडववनात ज्यांची कत्तल झाली, त्यांपैकी मुख्य होते तक्षकनागाचे घराणे. तक्षक कुरुक्षेत्राला गेला होता, म्हणून वाचला. पण त्याची बायको व इतर परिवार जळाला. ह्या तक्षकाच्या निमित्तान महाभारतात गुंफलेली एक उपकथा आपल्याला सापडते. खरोखर ही उपकथा नसून महाभारताच्या मुख्य कथेइतकीच महत्त्वाची व तीन पिढ्यांचा इतिहास व दोन मानववंशांचा झगडा सांगणारी एक जोडकथा आहे. महाभारताच्या सुरवातीलाच ही कथा येऊन जाते. कर्णपर्वात हीतील एक प्रसंग येतो. पण एकदा आदिपर्वात तिचा विस्तार झाल्यावर महाभारताच्या कथानकात ती डोकावत नाही. उत्तंकाच्या कथेत असा उल्लेख आढळतो की, तक्षक कुरुक्षेत्री इक्षुमता नदीच्या काठी राहत होता. खांडवदाह प्रकरणात आपल्याला कळत की, खांडववन हे तक्षकाचे राहण्याचे अरण्य होते. इक्षुमती ही यमुना मिळणारी एखादी लहान नदी असावी. खांडववनात तक्षक तर मेला नाहीच, पण त्याचा निर्वंशही झाला नाही. पण ह्या प्रयत्नामुळे नुसत तक्षकाचेच नव्हे, तर एकंदर ‘नाग' नावाने ओळखल्या जाणा-या लोकांचे व पांडववंशाचे वैर जडले. हे वैर अर्जुन, अर्जुनाचा नातू परीक्षित व परीक्षिताचा मुलगा जनमेजय असे तीन पिढ्या टिकले. कृष्णार्जुन युद्धाच्या वेळी तक्षकाच्या मुलाने अर्जुनाला मारण्याचा निकराचा प्रयत्न केला, तो साधला नाही. पण अर्जनाचा नातू परीक्षित ह्याला तक्षकाने मारले. त्याचा सूड परत एकदा सर्पसत्राच्या निमित्ताने भयंकर हत्या करून जनमेजयाने घेतला. | हे ‘नाग' नावाचे लोक काही त्या वेळच्या क्षत्रियांच्या दृष्टीने परके नव्हते व जंगली नव्हते. करूंची जी वंशावळ सांगितला आC', तीत निरनिराळ्या दोन राजांनी तक्षकाच्या ‘ज्वाला' नावाच्या 3 लग्न केल्याची नोंद आहे, व ह्या दोन ज्वालांची मुले राज्यावर बसली, असाही उल्लेख आहे. म्हणजे कुरुवंशात-निदान शंतनुपर्यत नावाच्या मुलीशी विले युगान्तं /१०७ तरी नागवंशाचे बीज नि:संशय होते. नागवंशाच्या ज्या मुलींशी लग्ने झाली, त्या राण्या झाल्या व त्यांचे मुलगे गादीवर आले. म्हणजे पात्रय त्यांना आपल्यासमान मानीत असत असे दिसते. नाग-राजांची जी यादी आढळते, तीत तक्षकाच्या वंशाचे नाव नेहमी असते. तक्षकांच्या मुलाचे नाव 'अश्वसेन' हेही इतर क्षत्रिय नावांसारखेच ह. अर्जुनाने ज्या उलुपी नावाच्या नागकन्येशी लग्न केले, ती काव्यकुलातली(!) होती, त्या कुलात ‘ऐरावत' व ‘धृतराष्ट्र' या वाचे राजे होते. नागवंशातील एका कुलाचा पूर्ण नाश करण्याचा असा क्रूर प्रयत्न कृष्णार्जुनांनी का केला? ‘ब्राह्मणाने दान मागितले आम्ही दिले,' असे उत्तर समाधानकारक वाटत नाही. ब्राह्मणाने-प्रत्यक्ष द्रोणाने-द्रुपदाचा "सच करण्याचे दान मागितले होते व अर्जुनाने द्रुपदाला बांधून आणले, पण सर्व द्रुपदांचा काही नाश केला नाही. आपल्या विजेत्याला आपली मुलगी देताना द्रुपदाला दुःख झाले नाही. तात्रयांशी युद्धाची काही नीती होती. पण खांडवदाह-प्रकरणात व त-हेचे विधिनियम दिसत नाहीत. नागांचा संहार हेच एक पसते. कृष्णाने लहानपणी यमुनेच्या डोहात राहणा-या । यानागाचा पराभव करून त्याला यमुनेतील राहण्याचे ठिकाण पास लावले होते. कष्णाच्या निरनिराळ्या हेतपैकी यमुनेच्या नागाची हकालपट्टी करणे हाही एक हेतू होता, अशी शंका मनात येते. हा हेत साध्य करण्यासाठी तेथील नागाचा ।' करण्याचे धोरण कर तर होतेच, पण ते उघड-उघड फसले हेही उडाल कथेवरून दिसन येते. ज्य लोकांचा निर्वंश करायचा, अशा 'टलरी धोरणांपैकीच ते वाटते. त्याचा हेतू तर साध्य झाला च, पण तीन पिढ्यांचे वैर मात्र पदरी पडले. सहस्त्रावधी नाग व इतर वंशाचे लोक तडफडत, तळतळाट के ह्यातून वाचलेला मय हा एक असुर होता. तो उत्तम कारागीर 1. कृष्णाच्या आज्ञेने त्याने पांडवांना एक अप्रतिम सभा बांधून कालियानागाचा पराभव सोडावयास लाव प्रदेशातून नागाच मना तडफडत, तळतळाट करीत मेले.