Jump to content

भूमी आणि स्त्री

विकिस्रोत कडून


भूमी आणि स्त्री
.

लेखिका
डॉ. सौ. शैला लोहिया

एम.ए., पीएच.डी.

अंबाजोगाईगोदावरी प्रकाशन, औरंगाबाद.
BHOOMI ANI STREE

DR. SHAILA LOHIYA
©


प्रकाशक:
गोदावरी प्रकाशन,
'मंगलप्रभा',१०९, एन-५ (दक्षिण)
स्वा. सावरकर नगर, सिडको,
औरंगाबाद-४३१००३.
फोनः४८८४७९

विभागीय कार्यालय :
सोना नगर, सावेडी,
अहमदनगर.
फोन:४२७६०९.


प्रथमावृत्ती : जुलै २०००


छाया जुळणी:
'क्रिएशन',
'जयश्री' प्लॉट नं. १-एन,
सेक्टर-ए, एन-१, सिडको,
औरंगाबाद - ४३१००३.
फोन : ४८६९१०.


मुद्रक:
प्रिन्टवेल
ई-१६/२/५, एम.आय.डी.सी.,
चिकलठाणा, औरंगाबाद - ४३१ २१०

किंमत : रु.दोनशे पन्नास फक्त
माय आणि माती। दोन्हीही महान ।
जग हे लहान | त्यांचे पुढे ॥