पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/१९

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


पावन्याच्यापुत्रांच्पापुत्रांचाराज्यायिक्काचाठतहोना; पपिंरूनन्याल्फिट्ल्लाक्केहिइस्राझ्याचेसंनान हेंद्दिवस, म्हणजे किसलेकामंळार्मंशींर्प) महिन्याचे पंचवीसविनारखेंपामून आठ दिक्सपळाळनत्गांप्तआ नॅट्ळाचे र्दिक्सअर्से म्हणतात. आणिफ्बित्र मंदिराचे प्तमंयाँयाजकांनींच्चिवींयानो’वज्ञळान्गांनळी र्जेत्गांवरव `त्यांच्या टेकरांच्यळा केरूरांवर य्रविठें आहे,र्तेक्रपीं- चउणें हौणळारनाही' ज्यादेवाने'त्यांकरित्पंथाश्र्यर्य फर्पक्अठुतचमक्रारकेछा, तोंआपणाकस्तिळाहौआ' श्रायैक्रर्नवअडुत चमंकारकरों; आणि“ वुठामि-

तरांदून काढिठें त्यादिवसां गनाणेंमींत्पासचमंत्कार सखवीन”हैवाश्यआपणावरपूणेर्हक्टि.

हाहुनस्यग्वे दिवसांत दिवे लावित'ळाना जी स्तुति करितळा’त तो येणें प्नगांणें

ברוך אתה יי ग्भ्ग्ऱ्म् हे परमे’स्वरा, आमच्या देवा जगनाव्या राजा, आम्हास हाबुक्याचळा दिवा ठावऱ् ण्यास अळाज्ञादेऊ'ग् पवित्र करणाऱ्या, तूंथन्म आहेत.

ברוך אתה יי हे परमेश्वरा आमच्या देवा जगक्का राजा, आमच्या पूर्वंबां करितां त्या दिवसांत याच वैर्बी अडुत कर्वे करणाऱ्या, तूंघग्य आहेस.