पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/२०

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


है पहिल्या द्दिवर्शी मप्त्र वोळ्तळातहुं" भ्फ्र्भू

ברוך אתה יי नफ्रा ग्ग्'ग्: हें परमेश्वरा, ` देवा जगनाच्या राजा, आम्हासहा वैळ्फ्यंत सृखणाऱ्या, रक्षिणाऱ्यळा व पींहौचबिणाऱ्या, तूं " ., .ड्

הנרות הללו आझ्च्यळापूर्वजांकक्लि ’टुं, दिवसांत त्रुळाचवेकॉँ तुझ्या पवित्र यळाजकांच्यळा हातून अटुतकर्में, जोउद्गार,जेपराक्रप, जें’तळारण,जे त्कारवर्जी सांळंव्रने’तूंकेकाँसव्यळा क्ररिकॉअळाग्ऱ्हौप् दिवेवावितळो. ह्यनुक्यावे हेंसर्बअळाव् दिक्सहें “ऽ पवित्रआहेत; व्यकिहूनकाहींएकक्का करण्यात ‘ म्हासपोक्रळीकनाहौम्; परंतु तुझ्या अड्रुत क्र" < तळारणा'वरूनावचमत्कळारांवरून तुझ्या नळामांबाँ य्तु” करावीएवढ्याकरिंक्ग्मरत्रते आहेत ›

या कारणावरून प्नळार्थंने'न जी

स्तुति _करिनात तळी.

על הניסים प्भ्प्ठुटांप्ऱ्र्मेंल्फिपूबेंजांकरिंनांव्यग् सांतयप्चवैर्बीर्जीअड्रुतक्रङ्मज्ञळोउद्धासुवेप ' वेंवारण,जेचमन्कारवर्बीसांत्प्ग्ळार्मेंतूंकेकाँस म्’ योंहळानळानाचापत्र मताल्या हुस्व्ययळाजकजोह्माभ्',