पान:वनस्पतिविचार.pdf/241

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
    पारिभाषिक शब्दांचा कोश.    २१५
-----

नियमित Definite ( मुख्य वाढीचे ) नियमन होणारे. हा एक मोहोर अथवा फांदीचा प्रकार आहे.
नियमित द्विपाद Dichassium मोहोर अथवा फांदी ह्यांचा एक प्रकार आहे.
नाळ Placenta.

     प.

पेशी Cell वनस्पति अगर प्राणी यांच्या शरीराचा एक सूक्ष्म घटक भाग.
प्रथम खोड Plumule पहिलें खोड, बीजांतून पहिला वर उगवणारा कोंब अथवा अंकुर.
पवनोपजीवी Aerial अगर Epiphytic हवेत लोंबणारी.
परान्न भक्षक Parasitic वृक्षादनि.
पेशी रस Cell-sap पेशींत आढळणारा रस.
पोटीं In the axil पानाचे पोटीं वगैरे, पोट अगर पुट म्हणजे पानाकडून स्कंदावर साधिलेला कोन.
पर्णकोष्ठ Phylloclade पानासारखें खोड.
पत्र Lamina देंठानंतर पानाचा पातळ भाग.
पेशीं भित्तिका Cell-wall पेशीचे वेष्टण.
पेशीजाल Tissue पेशीसमुचय.
पेशी--द्रव्ये Cell-contents पेशींतील द्रव्ये.
परागवाहिनी Style ज्या नळींतून पराग कण बीजाण्डाकडे जातात ती नळी.
परिवेष्टण पदर Periblem.
परिवर्तुळ पदर Pericycle.
पिंडजाल Glandular tissue.
पाचक रस enzime.
पेशीघटक द्रव्य Cellulose
पुष्प कोश Calyx हरित दल वर्तुल.
पुष्प मुकुट Corolla पीत दल वर्तुळ.
प्रत्युत्तर Response.