पान:वनस्पतिविचार.pdf/242

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
२१६     वनस्पतिविचार.
-----

पराग Pollen.
पराग पिटिका Anther
पुंकेसर Stamen.
पाकळी Petal पुष्प मुकुटाचा एक भाग.
परस्पर दलसंयोग Cohesion.
परस्पर वर्तुळसंयोग Adhesion.
पुंकोश Androecium.
पुष्पाधार Thalamns.
पुष्पपरिकोश Perianth.
पुष्पदंड Peduncle.
पदर भेदीद्वार Lenticel.
प्रथम काष्ठ Protoxylem.

     फ.

फाटे Cuttings कलमें.

     ब.

बीज छिद्र Micropyle बीजा वरील छिद्र.
बीजदल Cotyledon डाळिंबी.
बहुदली Poly-cotyledonous बीजांत पुष्कळ डाळिंब्या असणारे.
बुंधा Stem खोड.

बहुवर्षायु Perennial पुष्कळ वर्षे टिकणारे.
बाह्यत्वचा Epidermis बाहेरील कातडी.
बीजाण्ड Ovule गर्भधारणे नंतर ह्या पासून बीज तयार होते.
बाष्पीभवन 'Transpiration.
बहुस्तंभी Poly-stelic.
बहिवर्धिष्णु Exogenous.
बृहन्मंजिरी Corrymb हा एक मोहोराचा प्रकार आहे.