पान:मराठी शब्दांचे उद्घाटन.djvu/18

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
१६     मराठी शब्दांचे उद्घाटन.

कर्नाटकांत हा शब्द सर्व यूरोपी लोकांस व देशी किरिस्तवांस लावतात. याप्रमाणे फिरंगी ह्या शब्दाचे मूळ शोधतांना आपणास किती तरी ऐतिहासिक माहिती मिळते !

 वरील दिग्दर्शनावरून वाचकांची खात्री होईल की, ज्या विषयामध्ये आतां आपण प्रवेश करणार आहों तो कंटाळवाणा किंवा रूक्ष नाहीं. कारण ज्ञान आणि विशेषेकरून नवीन ज्ञान हे नेहमीं मनोरम असून ज्ञानप्राप्तीकडे प्रत्येक मनुष्याची थोडी तरी प्रवणता असतेच. ह्या प्रवणतेस जर योग्य दिशा मिळाली तर ज्ञानप्राप्तीचे काम मोठे सुलभ व मनोरम होते. आता आम्ही जे ज्ञानभांडार उद्धाटणार आहों ते जर वाचकांस कदाचित मनोरंजक न वाटले तर आमचेकडून उद्घाटनाचे काम योग्य रीतीने झाले नाही, असे त्यांनी समजावें ; विषयच नीरस किंवा रूक्ष आहे असे समजू नये.