पान:भाषाशास्त्र.djvu/52

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

सामान्यविवेचन व दिग्दर्शन. ४१ धनगर. १६ राजमहाली, अथवा मालेर १७ दुस-या किरकोळ भाषा. १८ नायकुडे. १९ कोलमी. २० कैकाडी. २१ येरूकल. २२ गडब, आणि २३ खोंड. | ४ मल्याळी किंवा सामुद्रिक भाषांत, आशियाखंडाच्या | दक्षिणेस आणि विशेषतः आग्नेयी माल किवा सा- कोप-याला जी लहानमोठीं बेटे आहेमुद्रिक्त. । त, त्यांत प्रचारात असलेल्या बहुतेक भाषांचा समावेश होतो. इतकेच नव्हे, तर आफ्रिका व अमेरिकाखंडांतल्या समुद्रवलयांकित प्रदेशांत आदिमवासन लोकांची ज्या ज्या ठिकाणी वस्ती आहे, त्या त्या ठिकाणी बोलत असलेल्या भाषांची देखील ह्यांतच गणना करणे अगत्याचे आहे. याप्रमाणे, तुराणी भाषेच्या मुख्य शाखा व त्यांचे पोट | भेद, यांविषयांचा उपलब्ध असलेला तुराणा शाखांचा आम्हीं अवश्य तो तपशील वर दिला. तपशील. | तथापि, एवढ्यानेच अवान्तर माहितीचा कांहींच बोध होत नसून, तो होणे देखील निःसंशय विशेष अगत्याचे आहे. सबब, निर्दिष्ट केलेल्या शाखा व पोटभेद, यांच्या पूर्वोक्त अनुक्रमास अनुसरून तत्संबंधी तपशिलवार हकीकत येथे देतो. । | १ उत्तर तुराणी किंवा उग्री शाखेतील तुंगुस्की वर्गातच तंगस्की भाषा. चिनी भाषेचा समावेश होतो. ह्या (चिनी) भाषेत, नाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, क्रियापद, आणि उपसर्ग, यांत कांहींएक भेद नसून, फक्त एकाच धातूने, मोठा, मोठेपणा, मोठ्याने, व मोठा होणे, या