पान:भाषाशास्त्र.djvu/51

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१ ई ४० भापाशास्त्र, मणिपुरी. ६५ मरिंग. ६६ खईबु. ६७ कुपुई. ६८ तंगखूळ. ६९ लुहुपा. ७० खंगुई. ७१ फडंग. ७२ चंफुग. ७३ कुपोमे. ७४ तकमी. ७५ अन्द्रो व सेंगमाई. ७६ च्छैरेल. ७७ अनल आणि नामफाऊ. ७८ कुमी. ७९ कमी. ८० घू. ८१ बजोगी अथवा कुंगखे. ८२ पंकहो. ८३ शेण्डू किंवा पोई. ८४ सक. ८५ क्याऊ. (६ ( कारेनभाषा ) गाऊ. १७ बधाई. १८ रक्त कारेन. ९९ प्वो. ९० तरू. २१ मोपद्या. ९२ काय अथवा गैकहो. ९३ तौंगथू. ९४ लि. साव. ९९ ग्यारुंग. ९६ तक्पा. ९७ मन्याक. ९८ थोच. ९९ होर्पा. १०० खासी. १०१ ताई. १०२ शुभ. ( किंवा सायामी भाषा, अथवा थाई ). १०३ लाव. १०४ शान. १०९ अहोम. १०६ खमटी. १०७ ऐतोन. १०८ ताईमाहू, किंवा चिनीशान. १०९ मोनआनाम. ११० मोन. १११ कंबोजी. ११२ अनामी. आणि ११३ पलौंग. २ कुलाली:-कुलाल भाषेचे थोडेच पोटभेद आहेत. _ १ संताळी. मुंडारी. ३ हो, किंवा । कुलाल भाषा व ल , मिज २ कोवो. ४ तिचे पोटभेद."' लर्ककोळ. ४ भूमिज. २ कोव. ६ खारिआ. ८ जुआंग. ९ कुरी, १० मेहतो. आणि ११ सवर. | ३ द्राविडी:-द्राविड भाषेचे खाली लिहिलेले पोटभेद | आहेत. १ तामिल. २ मल्याळी. ३ द्रविड भाषा, विचे पोटभेद. पा, व तेलगु. ४ कानडी. ५ बदग. ६ तुलू. | ७ कुड़गू, किंवा कुर्ग. ८ तोड. ९ कोट. १० गोंड, त्या भाषेचे प्रकार, ११ महादेव. १२राज. १३ मारिआ, १४ कन्ध अथवा कु. १५ उरौ, किंवा