पान:भाषाशास्त्र.djvu/27

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


१६ . भाषाशास्त्र. | इ० स० १७८७ साली, रूस देशांतील कॉथराईन् नांवाच्या महाराणीने स्वतः परिश्रम पृथिवावरील एक- घेऊन, आणि आपल्या विस्तीर्ण रादुर भाषा. | ज्यांतील सुभेदारांकडून, व ठिकठिकाणच्या राजकीय वकीलांस पत्रे लिहून, ह्या भूतलावरील एकंदर भाषांसंबंधी पुष्कळ माहिती मिळविली. इतकेच नव्हे तर, ह्या उपलब्ध झालेल्या माहितीवरून, तिने एक कोशही तयार करविला. पुढे, इ० स० १७९०-९१ साली, विल्हेवारीप्रमाणे त्यांतील शब्द लावून, त्याचे एकंदर चार भाग केले, आणि सदरहू कोशाची दुसरी आवृत्ति छापिली. त्यावरून असे कळून येते की, चाही खंडांमिळून, ह्या पृथिवीवर एकंदर (२८०) दोनशे ऐंशी भाषा आहेत. ह्यापैकों, १८९ आशिया खंडांतील असून, ५२ युरोपखंडांतल्या, २८ आफ्रिकेतल्या, व १९ अमेरिकाखंडांतील होते. तथापि, ह्या गोष्टीला आज सुमारे शंभर वर्षांवर होऊन गेली असल्यामुळे, ह्या मुदतीत कांहीं अन्य भाषांचा शोध लागला जाऊन, कित्येक नूतन भाषांचीही त्यांत भरे पडली असावी, असे वाटते; आणि तसे होणे देखील अगदीं साहजीक आहे. | आतां, हा कोश जरी पुष्कळ उपयुक्त, व ब-याच अंशाने महत्वाचा आहे, तथापि, यांत एकंदर भाषांची वर्गवारी पद्धतशीर रीतीने, किंवा शास्त्रीय दृष्टया, केलेली १ बादशाही कोश. Glossardum Comparativum Li70gudaum tottus Orbs, Petersburg, 1787, पहा. | हरवॉम्च्या भाषासंग्रहावरून, एकंदर तिनश्यांवर ह्या भूतलावरील भाषा असल्याचे होते. (१-६३). . ..