पान:भाषाशास्त्र.djvu/15

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


भाषाशास्त्र, ही मनांत येऊन, व माझ्या इतिइतिकर्तव्यतेची । कर्तव्यतेला जागरुक होऊन, अशा प्रेरणा. प्रकारचे साहस करण्यास मी केवळ भीतभीतच प्रवृत्त झाला आहे. शिवाय, माझ्या अल्पप्रयत्नांत असंख्य दोष व अक्षम्य विसंगता ठिकठिकाणी असणारच. त्यापासून होणा- तेव्हां, निदान ती काढण्याच्या हेतर्ने रा कार्यभाग. तरी, एकाद्या विद्वानास स्फूर्ती होऊन, अथवा अकस्मात् उत्तेजन मिळून, त्याने ह्या प्रिय महाराष्ट्र भाषेची सेवा केल्यास, मजला मातृ व पितृ सुखाच्या लाभासारखाच अत्यानंद होऊन, माझ्या श्रमाचे चीज होईल; आणि माझे सर्व इष्टहेतु सिद्धीस गेल्याप्रमाणेच मी स्वचित समजेन. असो. हे भाषाशास्त्र इतक्या योग्यतेचे आहे तरी, त्याचे बीजांकुर अगदीच क्षुद्रसे भास| अल्पकारण व मह- तात; व त्या योगाने, निदान प्रथमतः तुकार्य. | तरी, त्याचे यत्कचित् देखील महत्व आपणांस वाटत नाही. किंबहुना, ह्या जगांतील बहुतेक महत्वाच्या गोष्टींचे मूळ पाहूं गेलें असतां ते अगदी अल्पसँच असते; आणि त्यामुळे, त्याचा खरा प्रभाव निदान प्रथम दर्शनी तरी आपल्या लक्षांत बिलकूल येत नाही. | उदाहरणार्थ, वैदिक कालांतील आमचे यज्ञच घ्या. हे बाह्यदृष्टया जरी आपणांस सामान्यसे वाटतात, तरी ज्योतिःशास्त्र प्रगल्भतेस येण्याला तेच कारणीभूत झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर, ज्योतिःशास्त्राचे ते एक मूळ बीजच