पान:भाषाशास्त्र.djvu/11

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


शुद्धिपत्रक. अशुद्ध. g; ; १० ८ -:**:- पंक्ति . २४ यस्थाः अक्षरामणकारोस्मि अकारो. २४ । स्थन । १५८ १४ दिग्दर्शन २११। | २१ इ. स. ७०० साली २१२ बुद्धिनिर्वाणानंतर २२८ सरदहू ), २५ । उज्जलदुत्त २३ । ७। इ. स. ३५० २६१ २५ Historions २६५ : ११ अससल्या २८६ १३ सानिध्य ३१० १३ पात्य ३११ २७ कथितम ३४४ २७ Contry Challering १) ३४७ ११ आस्तु शुद्ध. यस्याः अक्षराणामकारोस्मि. अकारो. स्तन दिग्दर्शन. इ. स. पूर्वी ७०० साली, बुद्धनिर्वाणानंतर सदरहू उज्ज्वलदत्त. इ. स. पू. ३५०. Historians. असल्या सान्निध्य पाश्चात्य कथितम Country Challenging अस्तु