पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/41

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


A

( २८ ) संत वॉरं आलें घरी ........ ९५२ | हरिकीर्तनाच्या योगें .... .... संत आज्ञा सादवित ........ १०३९ । हरिच्या नामें हरिचे दास .... ९०१ संत कैसेनि भेटती .... ....१ ०७९ | हरिच्या पदानि नामावळी .... १०२ सत प्रसाद लाधले .... ....१०(३ | हरिच्या भजने हरिचे भक्त .... ९०३ संत भटाचे अरित .... .....१२०३ | हरिचिया भजने हरिचे अन .... ९०८ संत सनकादिक देव .... ....१२२२ हरि भक्तीच्या जागेानि नीति.... ९१३ संत येताति सनकादिक ....१२५२ | हरिच्या पायीं विश्वासले ....१४९३ संतांपासी अपार सुख.... हरिवीण आहे कोण .... ....१३०१ संतांचा वास जये स्थळी .... (४१ हरुनियां घ्यावें चित्त .... ७११ संतांपासी आर्त याचे .... । । अति याच ... .... (९० हागे पहा इंटे उभा ........ १३०३ संतां ऐसा उदार एक हाच उपाव सुगम सारे ....१ ० १६ संतांचिया समागमें .... .... ९२२ हात पाय इंद्रिये मिळोनि मेळा १ ३६ ९ संती सांगितलें मज .... .... ११ हार्ती चक्र सुदर्शन .... .... ९९ संती जया हाती धरिलें .... ९६४ हाती घेतला चिताक .... .... १५२६ संती केला अंगी कार .... ९६६ हा तो तुमचा सहन गुण .... ६४९ संती ठेविलें निश्चळ ठाई .... ९६६ हिंडवितां देश .... .....१ १६ १ संतोष तरूचे हे फळ.... ....१०५८ हेचि चिंता दिवस रात .... ४३३ संवर्तक वषैल नळ धारिं .... २९६ | हेचि परमार्थाचे सार .... .... ७७७ हेचि त्यांचे नित्य काम । हेचि आम्हांसी गुरुगम्य | .... ३३ तुकयाबंधु कान्होबा हे देखोनियां गोवळ .... .... २४८ हम उदास तिन्हके सुना हो .... २६ होईल अंगी बळ तरी .... ....११३२ हळू हळू जाड होत चालिलें ९४ होऊनियां निश्चळ .... ....१४ १५ | निळोबा होऊनियां तेचि राहिले निवांत १३७० हरावया कलिचे दोष .... .... १७३ होतो कृपा तुझी पशु बोले वेद १४७८ हरिरूप ध्यानी हरि नाम .... ७५२ होते तैसें पायी केले निवेदन ....१५६८ हरिचे नामचि एक पुरे .... ७६ ४ | हेातें पूर्वनित उत्तम संग्रह .... ७४० हरिचे मनोहर कीर्तन.... .... ३१ । होत लेउनियां अर्तिचे अंजन १९३९ हरिच्या पदोनियां नामावळी .... (०२ || होते बहुत दिवस आर्त वागवित १५३६ हरिची कथा अमृत रस .... (२१ । होय अंतरीं पालट .... ....१००१ हरिभक्त माझे जिवलग सांगाती १६ ४ | होवोनियां निश्चळ .... ....१४०४