पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/40

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


१२७ } सांगतो हे मनी धरा .......:७१३० ! सनी कमरी आमुचे घरीं .... २१९ सांगावे उगऊनी नकळे तयासी ४१६ । सुफळ जिण हरिच्या भजने .... ४७७ सांगितलें वर्म एवढाच करीं ....१०६६ सुहास्य वदन तुटती तारे .... १ ४ ० सांगितलं संतजन .... ....१ ०७२। सुरवर इच्छा कारती त्यांची .... ९४५ सांगीतला धरिती गोठी .... १४५४ । सुरदास आंधळा पंजाबी ब्राम्हण ६४५ सांगेन ताहि धरा अवचे मनीं .... ९४० । सुरकाडी बैसोनि खोडी चढसी १४९९ सांगेन स्कूण परि हे नकळे ....१ ०३२ | सुंदर उटी मलयागरे ........१२९७ सांधे जातां बाब्दाचविरें .... १६३ । सूर्य विटला प्रकाशासी .... ६८ सांगों जातां नकळे वाचा .... ७९८ । मूर्य प्रकाशाचा नेणेचि महिमा ४२२ सांगों नवरम लक्षण ........१ ४७१ | सय न देखे अंधःकारा .... (९६ सांडायले वाळा .... .... ४६६ सल दिलीमागा ऐसी .... .... ४५० सांडूनि गुणदोषाची मात .... १९७ सवकाच पारे स्थापिला पद .... ५४४ सांपडी वाट आम्हां वैकुंठाची (१९ स्नेह सरतां जैसः दिप .... २०१ सांपडली हे सुगमवाट .... ९०४ ! सैध दाटली अक्षरे ........ १२८ सांपडला ठेवा आतां पात्र ....१ १६० सोडविली ऐसी बहते आयकें.... ४८७ सांभाळिलें बहुत ऐकिली .... ३११ | सोडुनि तयो न वचे दुरी .... ६९० सिंधुतनया सवितां पाये .... १०६ | सोडोनियां चाती पोती .... ९५९ सातवुद प्राप्त ज्यासी.... ....१२६९ | सोने असे सानपणं .........१०३३ सुकाळ झाला नारीनरां ....११९३ : सोयरा श्रीहरि ........ ९१ सुकृताचा होतां सांठा .... १४६ सोरत आळे तुमच्या नामें .... ४ ० ० सुखवाटे पर हे दुःख भागवी १००७ | सोंवळ्या नांव क्षीरसागर ....१०२३ स्थिरावल्या वृत्ति पांगुळला प्राण १६६५ सोहळा तो देखोनियां .... १ ०५३ सुखानंदाची राणीव .... ....१ ०३६ संचित प्रालब्ध क्रियमाण .... १०७० सुखाचीच ओतली .... .... (४६ संत कृपा वरदवळे .... सुखी कलें सुखी केलें.... .... (६३ संत गाती सनकादिक । सुर्वी सांठविलें सुख ........ ३९ संत वचने खरी होती.... मुखें जन्मांतरे घेऊं ........ ६८२ | संत रूपे तुम्हींचि धरा । सुखें भिक्षा मागोनं खावें .... ५०० | संत एकांती भैसले....। मुखें करावें भोजन ........१ १ ०६ । संत ऐकती निवाडे.... । पुदर्शन धारिले. शिरीं ........१२९९ ! संत संगै हेरे पाप .... । पुदिन होय साधकांसी .... (७२ संत कृपा त्यांसाचे फळे ०