पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/35

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


१ १२ ) माझि मनचि व पडियेलि भूलि १९४६ । मूळ डाळ बीज अवघे शाखा १३२९ माझी बुद्दी झाली वेडी .... ५०० मृतप्राणि ते जीवविले .... १२४ माझी पूजा हेचि अर्चन .... ५०७ मृत्यूची अवस्था नेणेचि अमृत ४२१ माझे बोल नव्हती फोल .... ४९३ | मृदु मधुर वाजवित वेणु ....१ ४६ ३ माझे मनचि वो आतुइले गुन १५३८ | मेळवितांचि हात हात .... ३३० माझे माझे हाती हित.... .... (५६ | मोकलितां धाय नाईकसी .... ४५६ माझेचि मज नवल वाटे ....१३९६ मोडियेला धनुर्याग .... .... ३१८ माते बळिया शिरोमणी .... २८६ | मोहें विके स्वभाव गुणी .... ६२ माथां मोरपिसे कुंडलें गोमटी.... १७९ | मोहन्या पांवे तलालोरी ....१४२९ मानामान संकल्प आशा .... (४ ४ मायबापा उत्तीर्ण होणे .... २१ माया ह्मणने नसतेंचि दिसे .... १३२० | निळोबा माया ब्रह्मींचा आभास ....१ ३६ ० यमधर्मही इच्छि भेटी.... .... ७९४ मार्ग दाऊनि गेले आधी .... (८४ यमुनेचा जो विहारी ........ १२२८ मावळली खंती देहीं देहाची .... (५० | यशोदा म्हणे वो राजभगिनी.... ३०४ मेरवी भंगी अवतारले ....१२९९ यज्ञोपवित सांडिलें दुरी .... २३६ मिळाले गोपाळ बैसले पाळी ....१ ०७१ याच पाय मनोरथ .... ....१०४ १ मीचि माझा विस्मय करी .... ९२५ | याच्या संगसुखें गर्भवास घेतां १४१५ मी ज्या बोलिलों निगुती ....१०(७ याचा आश्रय झाला आम्हां .... (६ मीतों नेणे याची लीला .... ७९ याचियो ध्यान में चराचर .... १७६ मीत नेणे व्यासवाणी.... .... ३ ३ ४ याचिया रूपाचे चिंतन .... ३४७ भीतों दीन नेणे रंक .... .... ४ ०९ याचिलार्गी हो त्यानियले भोग १५४९ मीतों संतांचे पोसणे ........ ९७० याचिलागी तुमचा करीतसे धांवा ४८४ मी मन माझियांचा तुटला ....१९४२ याचि अनुष्ठाने ध्रुव .... .... ७३२ भी मन माझे याची केलीवो निरस १४८९ याचि ला परांगना.... .... ९९१ मी माझे पाहतां न देखेचि ....११ ४६ | याची लार्गी हरी ........ ७२१ मुक्तियेती धांवोनियां........ ९०२ याचे पाय धरिला भाव ....११०९ मुखी पडतांचि ते शेष .... १ २५४ । यात्रा फिरोनियां माघारी .... २९६ मुगुट कुंडलें वनमाळा .... १६३ | यात्रे अलकापुरा येती .... ३१४ मुसावले मुसे .... ... ....१२०९ ।। यात्रेहुनी आले गांवा.... .... ई०६ मूढमती पनि मी बाचे ....१५१८ ! यापरी करुनियां त्याची गती.... २१६