पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/36

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २३ ) यारे गडीही घेऊ धणी ....१४२७ | येरीकडे गोकुळाभीतरी .... यावरी कंस म्हणे दैत्यादिकां.... २१९ | येरीकडे आनंद गोकुळी ... २२९ यावरी कोणे एके दिवशीं .... २२७ | येरे दिवशी घेऊनी सवें .... २८६ यावरी म्हणे संवगडीयासी .... २३८ | येरें शब्द ते ऐकोन.... .... २६७ यावरी बगासुराची कथा .... २५४ योगाभ्यास साधताचि सांग .... (१३ यावरी गौळणी सुंदरी .... २६ ० | योग चिंतिती चिंतनी ....१ १६९ यावरी गडियांसी खेळते । यावरी अपिण वृक्षातळीं । | .... २४९ यावरी कंस भयभीत .... .... ३०२ तुकयाबंधु यावरी पुढील कार्यार्थ .... ३२५ राम ह्मणतां काम क्रोधाचे दहने ६ यावरी बोलती गोवळ.... ....१४३९ यासि पाहतां वो हृदयस्थ पाहिला१४८६ निळोवा याज्ञीक मंत्रे अवदान देती .... ७०६ | रत्नखचित पालख .... .... २२१ येईल चित्तासी ते करा .... ७१२ रसना एकी रस तो नाना .... ६१ येईल चिसासी तुम्हां उचित .... ७१४ | राग आला तरी .... .... ४६७ येउनि जाऊनी करी गौळणीचे १५३२ राना ह्मणे रजकहि गांठी .... ३०४ येउनियां केव्हा भेटी द्याल .... ४९२ राजा जाय तिकडे ऐश्वर्य संपत्ति ३५२ येऊनियां कृपावतें .... .... ३६ ० रात्रि पळे येतांचि सविता .... ७१७ येउनियां गडी वंदति कान्हया १४२५ रानी वन घरी दारी.... ....१००० येकलें न कंठेचि म्हणेानिया येणे १४८३ | राया जाणविती सेवक .... ३२४ येका येकृपण .... ....१९२७ | राहिला उभा इटेवरी .... ....१२१२ येणें आपुलिया कृपेच्या गुणें ....१९५० राही रुक्मिणी सत्यभामा ....१२७४ येणे एकलें हैं। जाणे हि शेवटी १९३९ हेम आतां तुमच्या संगे .... ६ ७८ येणेचि साधने.... .... .... ९९९ राहा ध्यान मनी हेंचि नित्य ३ ४६ येतां देखेानियां भार ........१४६ ६ | राहानियां सत्संगती .... .... ५७८ येतां देखोनियां बळिरामें .... ३ १६ । रूप देखतांत्रि लोचनी .... १५४ येती जाती वर्धती मेघ । ....१ ०३४ | रूप राहिलें चिंतनीं ........ १९६ येतो जातेन दिसे परी .... ७१६ रूप विक्राळ भयानक .... २५१ येती जाती होती मरती ....१३३८ रूपी गुंतलीं मानसे .... ....१३०२ येथील लाभ थडे ज्यासी ....१२७१ रेखिले निढळ केशरी टिळक ३२३ येथे येउनि केलें कांहीं ....१००३ | रंगले ते संतसमें ......... ९६३