पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/34

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २ ) मग पाय ठेउन खोदिये वरी.... २१९ । ह्मणवी कामारी .... •••• ७७० भग पोसारुनियां प्रांतवासी .... २९१ । ह्मणती ज्याते परात्पर .... १२०२। मग सांगे गडियां सुनाणा .... २९३ | म्हणसी कडव सांगे मायचिया १९२२ मग ह्मणे गदियां अपग .... २९७ म्हणे बा गौळणीचिया रागें .... २७७ मग ती उतरुनियां गिरी .... ३०० म्हणे मी येईन तुम्हांसवें .... ६९७ मग सांगे गुह्य गोष्टी .... .... ३०९ ह्मणोनियां तेथे उगाच उभा.... २६८ मग लेइले दिव्य अलंकार .... ३१३ ह्मणोनि याचिया श्रवणे पाढे.... २९ मग हळुचि बोले अमृतवाणी .... ४४७ | झणोनियां विटले मन ........ ३७६ मच्छ कच्छ वराह झाला .... ६ ४ । ह्मणोनियां संतनना .... .... ९४६ मच्छ कूर्म वराह झाला ....१२९३ | ह्मणेनियां शब्द न पवेचि तत्वता १३६९ मने तो माझे न कळाचे हित.... ११७ मैसवेलि देतांसेली होसि कासाविस १ ४९४ मज हि भीर नुक्षुधवे.... .... ५९९ सीपुत्रामुखें बोलवणे श्रुति .... (६७ मज तो सांभाळिलें संत ....१०७६ मागण्याची न क गोष्टी .... ४९७ मध्ये परमात्मा श्रीहरी .... २३९ मागें ऐकिले पवाडे याचे .... ८४ मन माझे वैसलें ध्यान .... ५५ मार्गे पुढे अवघा हरी.... .... ३६० मानचा माझीये संबंध तुटला ....१५५ ३ मानें उदंड साधने केली .... ३७६ मस्तक माझा पायांवरी .... ९३३ मागे उदंड जोडी केली .... ४९६ मस्तक माझा पायांवरी .... ९७१ मार्गे पाळिली पोसिली .... ५३४ महर्षी देय स्तविती ज्याते .... ५३ १ मागे पुढे उभा रहे ........ ६९४ महर्षि सिद्धसनकादिक ....१२८३ मागे तुह्मी वांटिले लोकां ....१२८१ महा सुखा पारणे होय .... १६२ | मागे वहुतांस वांटिलें.... ....१३९० महा वैरी निरदाळिला .... १२९ । माझा विठो नव्हेचि तैसा .... ६३ महिमा अदुतची पाहतां .... ९८ माझा बोल खरा चाल खरा ....११५३ महिमा याचा चतुर्मुखा ....१२४९ माझ्या मीपणाचा करोनि फराळ १९४३ ह्मणती कृष्ण आवडे कैसा .... २६३ माझिये वाचेसि नाहीं धीर .... ३ ह्मणती दसवंतीये देख देख .... २७३ माझिये मनी विश्रांती वाटे .... १३९ ह्मणती आजि वांचलों नीचे .... २४ माझिये मनींचा फिटला वेहो .... ११४ ह्मणती पाठवावा अक्रूर .... ३०५ माझिये मनी बैसला हरी .... १७५ ह्मणती नको नको जाऊं.... ३११ । माझिया भावाचे खंडण .... ३७७ ह्मणउनि तुझा नित्य आठविती ६ ४६ । माझिया मने धरिला विश्वास .... ५०६ झणविते गरमागत .... .... ६११] माझिया मनास समाधान ... ९५२