पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/33

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २० ) मवाब्धीचे सखोल पाणी । | .... ४३६ । भोळा भाव माझा । आणी .... ३६६ भ्याला देव देखोनि भक्तां .... ७५१ भोळा माझा पंढरिनाथ .... ७४४ भाग्य माझे उभे ठेलें ........ ११६ | भोळा देव दाखविला ........ ९१७ भाग्यहीन हाड तया बुद्धि .....१ भाग्याची उजीरी .... .... भाग्याचे ते नारीनर .... ...१२३१ तुकयाबंधु कान्होबा मत्स्य कूर्म शेषा कोणाचा आधार ४ भाग्ये जोडे सत्संगती.... .... १६६ मन उताविळ.... ........ १५ भावभक्ति विलासिया ........ ६३१ मनुराना एक देह पुरी .... ४३ भाव भक्तिचीया प्रीति जेवविला १५४४ मरौनि जाईन गुण नामावरुनी.... । भाव भक्तीचा भूकेला .... .... ३१० ह्मणसी दावीन अवस्था .... १६ भाव शुद्ध तरी .... .... ७२२ मागे असतासि कळला .... १७ भावभक्ती भाग्यवत् । माझ्या भावे केली जोडी .... ९६ भाविकाचा मनोभाव ........ मायसवा खर गाढवाचे बीज.... । भाविकाचे अवघेचि गोड |.... ३१२ मायबाप निमाल्यावरी.... .... (१ भाविकांची उत्तम जाती। मुख्य आहे आह्मां मातेचा पटंगा ७१ भाविक गोवळ .... मूळस्थान ज्यांचे गोमतीचे तीरी ६७ वें पाचारितां विठ्ठल.... । ..., ७३३ भागुबाई भावें ओजावली भूमिका .... ९५१ ।। भावें आळवितां देवा .... ....१३७९ मीरे अपराधी मोठी .... .... १ भिन्न दावूनियां एक ........ ३२४ | निळोबा भीड भाड जाय उनी लौकिक ९८५ मग बोले मंजुळा उत्तरी .... १९८ मुक्तिमुक्तीचे माहेर ........१२३५ मग चरण कवळुनियां करतळे २०१ भुंकोनियां उठी । श्वान लागे,...१ ११५ मग वस्ने देउनि गौरविला .... २१ १ भूत भगवंत देखिली .... .... (४१ मग ह्मणती अवघ्याजणी .... २१८ भूत भूतात्मा देखतां .... .... (५२ मग ओवाळुनियां मृत्तिका .... २२६ भूत उपद्रव दीधला .... ....१ ०६९ मग ह्मणे गिळिले गोप .... २३२ भेटवाल पंढरीनाथ .... .... ९७५ मग हांसोनि बोलिने कृष्णे .... २३३ भेटावया भक्तजनां .... .... ६२९ मग धांवनियां यशोदा .... २१९ भेटी गेला पुंडलिको ........१२६ ३ | मग त्या मिळोनियां सकळ जनी ३१२ भेदचि याचा नये हाता ....१३ १३ । मग वैसवुनियां पाटावरी .... ३१६ भोगायतन शरीर माझे .... ४३१ मग लाउनी सिंकियाचा हरी .... २७१ म