पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/32

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


५ ६९७ ब्राह्मण सेवळाचि सर्वकाळ ....१३ ४९ | भक्त पूनिती भगवंता .... ६ १९ बाप बंधु वेगळा करूनि .... ९८९ भक्त देवालागीं झुरे .... .... ६ २३ बीजा पोटीं महातरू .... ....१ १९९ | भक्त द्वेषाची उत्तरे .... .... ६ ३३ बुद्धि जिहीं अढळ केली .... ७३ भक्त करिती तैसा होय .... ६ ५३ बुद्धिसि निश्चय नाहीं सोचा ....१३२१ | भक्त ह्मणती अहो देवी । | .... ६८९ बैसला तोचि माझिये ध्यानी .... १९७५ भक्त हाका ऐकावया.... | .... ७२८ बैसलें आसन ........ .... १९२ भक्त उत्तीर्णत्वालागीं। | ....१२° १ बैसला तो ध्यान मन ....' १९८ भक्त कृपाळू माउली ....१२०४ वैसला होता पाटावरी........ २१३ | भक्त देखोनियां श्रीहरी १२३४ बैसवुनि आले गोधने आखरी.... १४३६ भक्त आवडी ऐसे रूप ....१२७६ बोलविला ओले वेद ........ १३ भक्तांचिया गांवा आला । बोलणे त्याचे ते निःशब्द .... (६३ भक्तांलागी पुढारला ........ ६ १६ बेलणे परमार्थ .... ....१ १ ३९ भक्तांचिया घरा आला.... .... ६ १६ बोलती बोलणे चालती चालणे १४५८ भक्तांचिये मनीं जैसे ........ ६ ६४ बोलती चालती देखती ऐकती १४६ ० भक्तांचिया मनोभावा ........ वेलाविल्या वांचुनि आला .... १३०४ भक्तांघरींचे करीन काम । बोलिलें तें तुह्मां उणें .... १२३ भक्तांचीण देवा कोण .... बोलिलों से क्षमा करा.... .... ६९३ भक्तांवीण देवालार्गी .... .... बालिले शब्द निश्चयाचे .... (७४ भक्तांचि साठी रूपें धरी .... लों जातां वचनाक्षरें .... १५० भक्तांचिये भुके .... .... भक्तांचाचि वोरस देवा .... (९१ भक्तां भाग्य घरा आले १२३२ तुकयाबंधु-कान्होवा भक्तिपंथे न चले कोणी भुक्तिमुक्ति तुझे जळो ब्रह्मज्ञान ७० भक्तिभाव बळकाविला ७६५ निळोबा । भक्तिभावचि बांधिला .... ७५९ भक्त भावांच्या संपत्ति भक्ती देवातें पूजिलें .... .... ६ २० भक्तस्तवनें जें जें करिती .... १ ३६ । भक्त आराधितां देव .... .... ६९३ भक्त प्रिये येवो आई .... ४५९ | भलतेवेळे भलतेच करी ....११ १७ भक्त सेवेच्या उपकारें .... ५९१ भवसिंधु तरावया ........१००९ भक्त पहावय। तांतड़ी.... .... ६ ०९ भवरोगे जे पडिले लोक ....१०५९ भक्त देव देवतार्चन .... .... ६ ११ । भवसिंधु त्यां पायवाट .... ९२३ ' । ' ' ८ ' ५३४ ।