पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/291

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


सनकादिक । चरणी ठेवुनियां मस्तक ॥ ३ ॥ निळा म्हणे ओवाळिती । त भाचिया ज्योती ॥ ४ ॥ | ॥ ११७० ।। निजानं; सावला । विठ्ठल झाला रूपाकृती }} } ॥ तेणें लांचा मान । लाविलें पिमें संतजनां ।। २।। निस खानें चि अवलो- किनी । अणि वानि ती शुण वाचे ॥ ३॥ निळा म्हणे नाचती रंगीं । करिती जरी उत्साहा ॥ ४ ॥ ॥ ११७१ ॥ दाळ विणे मृदंगे । येनी गजरेमी मिरवत ॥ १ ॥ छबिन पनाको गरुड़ के । उनी हरिचे अवलोकिती ॥२॥ *णती जन्म फळ झाला । भाईज देवा परात्पर ॥ ३ ॥ निळा म्हणे विठ्ठल हरी । लेवुनी अंत नुखावती ॥ ४ ॥ ॥ ११७२ ।। विठठ पृति पाहतां दिठी । पळती कोटी पापाच्या ॥ १ ॥ मग ते अविर्भवे अंत । दिने बाहेरी चद्दकडे ॥ २ ॥ दुजें थेॐ चि नंदी आई । उपत्रः दुवाइ यायाकृत ।। ३ ।। निळा म्हणे व्यापुनी दिशा । डाक रिया दृष्टीपुढे ॥ ४ ॥ ।। ११७३ ।। कैगी दाने याची थोरी । ज्याची चराचरी जीवनकळा ।। १ ।। किन कि ! शेवटील कीटक धमनियां ॥ २ ॥ चंद्र भुर्य नारायणा । दीप्ति हुनाशना ज्याचेनी ।। ३ ।। निळा म्हणे महिमा याचा । वणिनां वाचा वैद भुके ।। ४ ।। ॥ १,१७४।। नाना त* विचार केला । शेवीं राहिला नेणचे चि ।। १ ।। ते हे निगि निरीभार । झाले रूपस इलेवरी ।। ३ ।। वेद पुराणे नाना शाखें । शिगनीं व बानितां ॥ ३ ॥ निळा म्हणे भक्तांसाठीं । उभा कर्कट राहिला ।। ४ ।।। | ॥ ११७५ ॥ नेबुनियां ठेविले जेथे । वसती तेथे ते देव ॥ १ ॥ ऐसा समर्थ पंडरिनाथ । तो है। मोहित भक्तसुखा ॥ २ ॥ जेणें निर्भुनी पाँच हि तये । राखि समरखें निज आज्ञा ॥ ३ ॥ निळा झणे ब्रह्मांडे भुवनें । स्वर्गे आनाने रचिलीं ॥ ४ ।।। ॥ ११७६ ॥ अङ्घ हि दिग्गज आणि दिपाळ । थावरिले कुलाचळ