पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/292

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


निज सत्ता ।। १॥ तो हा परमात्मा श्रीहरी । येउन इव ठाकला ॥ २॥ जेणें सागर सप्तामृतां । भारले उचंबळती सर्वदा ।। ३ ।। निळा धणे याचे- नी रवी । निस नवा मिरवी प्रकाश ॥ ४ ॥ | ॥ ११७७ ।। सकळा मंगळाचे धाम । ज्याचेनि विश्राम विश्रांती ॥ १ ॥ तो हा पंढरीचा राव। सकळां ठाव कल्याणा ॥ २ ॥ ज्याचेनि सुख मुखपण । ज्याचेनि त्रिभुवन रूपम् ।। ३ ।। निळा ह्मण ज्याचन निगमा । आपली गरिमा जाणिवेची ॥ ४ ।। ॥ ११७८ । ज्याचें मोक्षा मोक्ष देणे । युक्तीगी स्थपणे सुकन्त्री ॥ १।। तो हा जनजनक मुरारी । उभा याती पंढरि ।। २ ।। जेथे शांतिसी शांतीपद । दिधला आनंद आनंदा ॥ ३ ।। ठिा ह्मण जग बद । केला प्रबुद्ध पद्धबुनी ।। ४ ।। | ॥ ११.७२ ।। धांवनियो वाउँकरें । आ भी तुम्हांपुढे ।। १ । इद- करी उठोनियां आतां । क्षेम द्या ही पंढरिना ।। ३ ।। । करिना उदारी । चाटेल आगळा हा रम ॥ ३ ॥ निळा पण प्रेम । न खंड या पुरुयो- भी ।। ४ ।। ॥ ११८० ॥ विष्ट विठ्ठल ह्मणोनि ॐदें। अानं नाचे । १ ।। - नियां दृष्टीपुढे । रूप चोखडे सुरम्य ॥ २ ॥ वारं३३ मा । टेन चर- पावरी माथा ।। ३ ।। निळा ह्मणे पुरवा कोइ । जागो चाइ ४ बाई 14 '३ ।। | ॥ ११८१ ।। अत्मा राकळांचा श्रीहरी । ते 7 उभा पंढरपुर ।। ॥ ह्मणानियां देव येती । दशना ऋपच्या पंगती ।। २ ।। भनि। उ । येती यात्रे सनकादिक ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे दाई । विठो ६॥ भर्ता ॥ ४ ॥ | ॥ ११८२।। पाहानि हरिकन । होती प्रसन्न क्षेत्र त्रुभा ॥ १ ॥ मन- कादिक येनी भेटी । कथा गोमटी ऐकावया ॥ २ ॥ संत महंत येऊन पुढे । बैसती मादे किर्तनीं ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे पांडुरंग । रंगी रंग मेळवील ।। ४ ।। ।। ११८३ ।। नाना मत मतांतरें । वैद सुनरे स्वविती ज्या ।। १ ।। तो हा येउनी पंढरीमी । भक्तांपाम लिष्टनु ॥ २ ॥ जगालागी आराधनें ।