पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/27

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १४ ) नये सोमसरी उपचाराची हरी.... ७२ | नरसिंह मेहता गुजराथी ब्राह्मण ६ ४४ नलगे चिंता आता अनुमोदन हातां ६ ६ | नरहेचि क्षणभरी ........१ ११८ नाहीं घटिका ह्मणसी.... .... ७७ नलगे जाणे कनाप्रति .... ....१ ०६४ निनांव हे तुला नांव साजरे .... ७६ । नवल कृपा हे घनवट.... .... ३७ निसुर संसार करून .... .... ३ नवलाव हा प्रकाश प्रकाशा वेगळा १८४ नेणे गाऊं कांहीं धड बोलतां वचन ४९ नवतों यावरी तां कोटें .... ७३८ नेत्राची वासना .... .... १४ नवलाच एक वाटे मज.... .....१३५२ निळोवा नवाटे हे सांगतां खरें .... ....१ ०७४ न कळती तुझिया मावा .... (७ नविसंबेचि माउली वाळा .... ४६९ नकळे केव्हां दिवस गेला .... ११२ नविसंवे त्यां वटिकापळ.... .... ६ १७ नकळे चित्रअदृष्टाची गती .... २१० नव्हती माझे फुकट बोल .... १४०२ नकळेचि प्रेम याचि गोडी .... ६६३ | नव्हते एकना दुसरे कांहीं यासी १ ४९• नकरितीची कांहीं वाणी .... ९६ ० नव्हे हे सांगितली मात.... .... २८ नका होवू खेदक्षीण .... .... ३११ ] नष्टासजना एकचि वाट..........१० १३ नका पाहूं माझें क्रिया चरित ४ ४६ । नसतां गुण स्वाभाविक.... .... ६ १ नको पाहों अंत .... .... ४६३ नसंडाल तुह्मी आपल्या .... ४२८ नको बोलों शब्द वावगे विवाद ९७९ | नसांपडे ऐसी कर्धी .... .....१०३७ नदेखे जो पंढरीनाथ .... .....१ १५० | नहों अविश्वासी तैसे.... .... ९१८ नगरी नेली वैकुंठासी .... .... १०९ नाक तोंड वाहे रुधिर .... ३३१ नघाली मी सांकडे ........ ४४१ नाचती विनोदें .........१ ४४१ नधेरे धीर धरितां मनीं ........ ८२५ नाठवी तो स्वयें द्यावी आठवण १०९३ नघरीं आतां शंका ........१४०६ नादळे कधीही पंढरी । नका साग १ १२४ नपडे विसर याची मना .... १८६ नातळोनियां नामरूपा .... १३५० नपडे विसर याचा ........ ५८७ नाना साधने मंत्रतंत्र.... .... ३४ नपड़े आतां दिवसराती .... १४१ ० नाना मतांतरे शब्दाच्या व्युत्पत्ति १ ०९५ नपुरे धणी गुण गातां.... .... १४७ नानातर्फे वीचार केला ....१ १७४ नमार्गों काहीं तुह्मां धनवित्त .... ३४० नानामत मतांतरें .... ....११ ८३ नमियेली घरांत घरें ........ १७ नाना अवतार धरिले नेणें ....१२०९ नमों ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा.... १४७९ नाना लोक धांवोनि येति ....१२४९ नयेचि साच हा प्रतीती.... .... १ ३१९ नाम सांडुनी मुक्ति घेणें .... १७७ नरकासुरा वधिले बेणे.... .... १५९ ! नाम तारक हैं श्रीहरी .... (०४