पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/28

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


४ नामचि एक विठोबाचे.... .... (१९ । नाहींचि केले समाधान.... .... ३९१ नामचिंतने जडली प्रीति.... .... ९२४ | नाही घडली कमाई तैसी .... ३९२ नामधारक हरिचे दास.... .... ९३६ । नाहीं भजनपूजन केले ........ ३९३ नामस्मरणेचि श्रीहरी .... .... ११८६ | नाहीं तुह्मापाशीं कवणेंविश.... ४२९ नामरूप नात ज्यासी ....१२०० । नाहीं लौकिकासी काज.... .... ४९४ नामचि एक उचारिलें.... ....१२ १ ० | नाहीं उपेक्षिलें कोणा ........ ४९६ नाम वाचे आठविले ........१३८४ | नाहीं कोण उपेक्षिलें.... .... ५२९ नामासाठी वोपि शांती .... .... १३९ । नाहीं लौकिकासी काम .... ५७९ नामाचेचे घोप ........ .... ७६९ नाहीं कोणा उपेक्षिलें.... .... ६७२ नामापाशी भुक्तिमुक्ति .... .... (०३ नाहीं संदेह करी हा पाठ .... ७७६ नामीं गोवियली वाचा... ... नाहीं भिन्नत्व उरळे ........ (३७ नामें तुमची गाऊ मुखें......... ४४९ नाहीं तरी संत झकवित कोणा ९५६ नामेंचि तुमची आळवितां .... ६८३ नाही वारी पळमात्र घडी .... १०४४ नामें आळवितां ओठी.... .... ६७४ नाहीं शब्दाधीन वर्म आहे दुरी १ ०९६ नामें तुमच गाउनी छदें .... ७५० नाहीं विठोबाचे प्रेम .... ....१ १२६ नामें तारिले पातकी .... .... (११ नाहीं विश्वास जया गांठी ....१ १४४ नामें दोषी अजामिळ .... .... (१८ नाहींचि उरला रिता ........१३३७ नामेंचि पावन केली क्षिती .... (२२ | नाही ह्मणतां अवघे तेचि .....१३६ ४ नारद वैष्णवांचा शिरोमणि .... ७९३ नाहीं त्यां उरलें दुजेंकृष्णेविण १४६ २ नारद येउनी पंढरीयेसी.... ....१२६७ निजभक्ताचि आवडी.... .... ५८४ नारायणा तुमच्या चरणीं .... १०२ निजध्यास लागला मनी .... ७२६ नावडे ते जनादेवा .... .... १ निज सायासे जोडुनी.... .... (६ १ नावडे आणिक.... ........ १९३। निजात्मप्रातीलागीं सार ... ७७८ नावडे पंढरि । कथा करी दारोदारी १ १२७ निजानंद मुसावला ........११७० नाहीं तेंचि आणुनि ठेवी.... .... ७८ नित्य नूतन गाऊ गुण.... .... ५६७ नाहीचिया डाळमूळ .... .... (१ नित्य श्रीहरीचे आठवितां गुण १९५४ नाहीं ऐसे उणेंचि कोठे.... .... १२९ नित्य नूतन तुह्मी नवे .... .... ७० ४ नाहीं उरविलें दुजें ........ १६१ नित्य वदनीं हरिचे नाम.... .... ७५४ नाहीं कोटें गोविला हेत .... १७३ | नित्य कथाश्रवणीं प्रीति ....१०९९ नाहीच तुह्मां भीडचाड .... २७० नित्य निरामय सागरीं.... ....१ १६६ नाहीं माझा उरविला ........ ३६ १ । नित्यानंद घेोषे करितां .... .... ७८३ ० A