पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/26

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


१२२३ देव तोचि भक्त नाहीं वेगळीक ६ ४६ ।। निळोबा देव अंगें निभास .... .... ६ ५२ | धनवित्त दारासुत ........ १ ३४२ देव ह्मणे भक्तराजा ........ ६७७ धन्यरूप झाला काळ.... .... ७३९ देव नसतां भक्तांची विघ्ने .... ६ ८४ | धन्य त्याची तया माय प्रसवली (३१ देवचि झाले अंगे ........ ७५० धन्य त्याचा शुद्ध भावो .... ९१९ देव ह्मणे भक्तहो कांहीं तरी ..., ७५७ धन्य काळ आजिचा दिवस .... ९३७ देव हांसोनि बोलती .... .....१४०९। धन्य धन्य पुंडलिका .... ....१२२० देव प्रगटचि लपाला ........ १६२४ धन्य झालों कृपा केली.... ....१ ४ १४ देव भक्तांचा सोहळा .... .... धराल जरी चित्तीं नलगेची .... ३८९ देवामानी भक्त असे .... .... ६२१ । धराल तरी धरा चित्तीं.... .... ७४२ देवादेव मुकुटमणी .... .... ६ ३४ धरिती ज्याहातीं संत कृपावंत.... (६५ देवा भक्तां भिन्नपण .... .... ६५६ धरियेला गिरी । सात .... ....१२९० देवा भेटि संतपण विरे.... .... ११५८ धरुनी हात हात पोरा धरिसी देवासी दासाचा कळवळा .... ६६६ चिकाटी .... .... .... १ ४९२ देवावीण भक्तांचे संकट.... .... ६ (३ | धरूनियां श्वासपोटीं सिवो पाहा १५०७ देवाचें वर्म सांपडला भाव .... ७५९ धर्मतरी आहे ऐसा ........ ५२२ देवासाठी घेऊनी जोग.... .... (९८ धाडाल तेथे जाईन देवा .... ६ ७२ देवें भक्तांलागी उपचार मांडिले ११४५ धांवोनियां येतों परि नेणे .... ३८४ देशकोळ वर्तमान .... .... ४७७ धांवोनियां येसी ........ ४६१ देशे काले वर्तमान .... .... २७८ धांवोनियां झोंने कंठीं.... .... ५९९ दैव आले त्यांचिया दैवा ....१०८३ धांवोनियां वाडे कोडे ........ ११७९ दोरीचाचि सर्प पार होय .... ४१६ धिक् त्याचे जन्मांतर .... ....१ १ ४९ दोहीं डोळां अवलोकिता .... १४४ धीट अधिकार कापरे.... ....१४४३ दोही डोळां घालुनी वाती .... ५३ ३ ध्यानीं रंगले मानस ........१४ १ १ दोष वसे पात्रांतरीं .... .... १ ३४४ ध्यानी चिंतन मानसी.... .... १८५ 'दंभ मान नका | देऊं .... .... ४४३ | ध्यान राहीलें मानसीं ........ १८९ तुकयाबंधु। धन्य ते पंढरी धन्य भीमातीर धिंदधेिद तुझ्या करीन धिंदळ्या तुकयाबंधु ६ १ | नमस्कारी भूते विसरोनि याती .... ६९ । न मागे रे मागे न मागे हारिवीण २४ ।