पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/244

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २०३ ) ॥ ८६१ ॥ निज सायासे जोडुनी । होते निक्षेपुनी ठेविले ॥ १ ॥ ते चि दिधलें माझ्या हातीं । अजि संत कृपादान ॥२॥ कल्पदीचे पुरातन ! जे महा धन परमार्थिक ।। ३ ॥ निळा ह्मणे पोटा आलों । ह्मणोनि झालों अधिकारी ॥ ४ ॥ ॥ ८६२ ।। उपायाच्या करिती श्रेणी । परि जेथे कोणी न पवे चि ॥ १॥ तया पावविल ठायां । संत करूनियां निज कृपा ॥ २ ॥ ज्याचे प्राप्तीलागी योगी । धांवती मार्गी सुषुम्नेच्या ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे मिद्ध मुनी । ज्यातें अनुदिनी चिंतिती ॥ ४ ॥ | ॥ ८६३ ।। सुखी केलें मुखी केलें । संत दाविलें निज हित ॥ १ ॥ जन्मोजन्म दास यांचा । पोसणा ठायचा पुरातन ॥ २ ॥ निय आपुला आठव देती । आणि पुरस्कारित निज सेवे ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे हे चि यांचें। चर्तन डायचें पूर्वापार ॥ ४ ॥ ॥ ८६४ ॥ हरिभक्त माझे जिवलग सांगाती । सांभाळुनि नेती परलोका ॥ १ ॥ वचनें चि त्यांच्या होय महा लाभ । करी पद्मनाभ कृपादृष्टीं ॥ २ ॥ मोहादि बंधनें जाती तुटोनियां । कळिकाळहि पायांतळीं दडे ।। ३ ॥ निळा माणे मुक्त मोकळ्या वाटा । जावया वैकुंठा यांच्या संगं ॥ ४ ॥ ॥ ८६६ ॥ धरती क्या हान संत कृपावंत । पाळी पंढरिनाथ लळा त्याचा ॥१॥ न विसंबे त्या घडी पळ युग मानी। दिसों नेदी जन किविलवाणे ॥ २॥ पाजी प्रेमपेहे वाहे तया अंर्की । ह्मणे हे लाडकी तान्ही माझी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे दावी स्वहिताचा पंथ । नेदी त्या आघात येऊ आड ॥ ४ ॥ ॥ ८३३ । गजेंद्राच्या संगे नाडीया उद्धार । प्रल्हादें असुर उद्धरीले ॥ १ ॥ हनुमंते जुत्पत्ती रिस आणि वानर । पावले पार भवसिंधु ॥ २ ॥ विभी- घणे राक्षस लावियेले भक्ती केली पाचन क्षिती धर्मराजें ॥ ३ ॥ निळा अणे तैसे संर्ती उद्धरिले । नव जातीं बोलिले संख्यारहित ॥ ४ ॥ ॥ ८६७ ॥ म्हैसीपुत्रा मुखें बोलवणे श्रुती । चालवये भिती बैसोनियां ॥ १॥ नव्हे हा सामान्य महिमा संतांचा । नैवेद्य हातींचा पूति जेवी ।। २ ॥ उदकामाजि वा ठेऊन कोरड्या । दाखवणे रोकड्या 'विश्वजना ॥ ३ ॥ निळा सणे तिहीं संगें चि तारणे । दीर्ने उद्धरणे नवल कोण ॥ ४ ॥