पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/14

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


us

९६८ आतां निज प्रेमाची हे जाती ....१ ०६१ | आह्मी दासी कीजै दास्य .... ४९६ आतां अभक्त कातर .... ....११ २६ आह्मी नेणती नेणती ....। आतां माझ्या सहवासे रहा ....१४२३ ! आह्मी देवा भक्तीहीन.... । आतां मी पुसेन ते सांगारे उमाणे १४३३ । आह्मी तो जीवें वेंच केला आत्मा सकळांचा श्रीहरी ....१ १८१ | आह्मी स्वामीचिया बळे १७३९ आत्मा नाहींची देखिने ऐसा ....१३ १४ | आरतीचे आरत होते ........ १८३ आत्मा करीना करवी.... ....१३६६ | आराधिला पुंडलिकें ........१२१८ आत्मा निघोट निर्मळ.... ....१ ३ ६ १ आर्त माझे पूर्ण झाले .... .... १७२ आदि मग हे अनादि बोली .... ६९१ । आर्त जीवाचे जाणती .... ....१ ०७१ आधी भक्त पाठी देव.... .... ६५० आर्त सर्वदां वाहती .... ....१०८० आधीच अविश्वासी जन आला स्वानुभव' ........ ७६३ आपपरते नोळखती ........ ७०० आला स्वइच्छा पंढरपुरा .... ११ ८७ आपणा सारिखे ........ (४३ आले संन्यासी तापसी .... ३१९ आपणचि ते येती घरा .... आले शरण त्याचा करी प्रतिपाळ ६६९ आपणासमान केले त्यांसी .... १ ० १ ४ आले भेटी संतजन ........ १ २११ आपण नोळखे .... ....१ १ ४२ विध्याची संपत्ति आलिया घरी ४३ आप आपणा नेणता .... ....१३३३ आनटानि रूष मनी .... .... ६०१ आपणा दाउनी भुरळे केले ....१३५१ आवडोनि रूप मनीं .... .... ७२० आपुलिया मनोगते .... .... ९६ अवघा टाकानियां धंदा ....१४४९ आपुलें तुह्मीं न संडावें .... ४ १ ० आशावद्ध देखोनियां विटताती ४२४ आपुली धणी पुरे त घ्यावे ....१ १ १ ० | आशावडा नाहीं मान ....१०४५ आवद्ध वाचा मतिहीन.... .... ४ । आशावद्धाविया मुखें .........१ १ १४ आमोद न सोडी कर्पूर .... ६ २२ | आहारे काय जोडी केली ... ९८६ आमुचा जिवलग सांगाती .... २६१ । आहाडे पाहाडे गे वावुगेची झगडे १६१८ आह्मां सांपडलें वर्म । हरिभक्तीचे ७६९ | आहे आरुष बोलणें .... ....१ १ १ १ आह्मां ताराल जरी श्रीहरि .... ५२९ । आळवीन क्षणक्षणां .... .... ३९९ आह्मां सुखा नाहिंची उणें ....१ १९१ | आळवू आह्मी विठोबासी ....१२८३ आह्मीं लेंकरें लळेवाडे .... ३१ ० | आळी करितां नामदेव .... ६ ३९ आह्मीं नेणों भाव कैसा भक्तिरस ४८२ | आज्ञपिलें जें श्रीहरी ....१ ० ४० आह्मी तों पापुलें निवेदिलें पायी ४८३ | आंगा आणुनि वारें पोरा आह्मी न माग ऐसा कधी .... ४९० ।। घालिसी हुमीमा .... .... १४९ हैं