पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/15

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


तु बाहरी सर्वापाशीं ....१ ० ०२ । उत्तम संचित होतें गांठी .... ९७९ अतुबाहेरी देखणाची दिसे ....१३ १७ उत्तम अधम नया जें संगती ....१४७० आंधळिया उगवुनि रवि .... ४०४ उत्तीर्ण नव्हीजेचि वेचतां जीवें .... (३ अवरुनियां ज्यांनी चित्त ....१० ११ । उत्तीर्ण त्याचे नव्हिने आतां .... ९२० उत्तीर्ण त्याचे कार्य व्हावे .... २० उदंडाचे धांवणे केलें.... .... १६८ इतर साधनों उपाव .... .... ९९३ उदार ऐसा न दिसेजी दृष्टी .... २७ इंद्र चंद्र महेंद्र सर्व ........ ७९५ उदार संत उदार संत .... ९४७ इंट्स ह्मण गा देवदेवा.... .... उपदेशिला एकचि सार ....१०६३ इंद्रादिकां देवां ....। उपनिषदांच्या मती ........१२९७ इंद्रियांची पुरली धाव.... उपरम झाला सर्वकाळ इंद्रियां १५५६ उपायाच्या करितां श्रेणी .... (६२ ईटे साजीरीं पाउलें ........ उपाधीचा उबग अलिा ....१ १ ०३ ईश्वर नियंत निर्गुण .... .... उभारुनि बाहो ध्वज.... .... ९५४ ईसारे गोविला.... .... । उभा ठेला ईटेवरी ........१ १६९ उमटले वरी । होते .... .... ४४६ उमटली खडकावरी .... ....१ १८६ ७०५ नगलति उजगरा .... ५७ । उमटली विष्णुपदें ........१२२९ उदार कृपाळ सांगसी जना .... १३ उष्णे न तपेचि सुधाकर .... (९६ उभा देखिला भीमातीरीं उंचपदी ठाव.... .... .... ७० | निळोबा उगाचि रहेन संतांपासीं .... १५४ तुकयाबंधु उगाचे वदवितां कां गा .....१ ११३ एक मागणे हृषीकेशी.... .... ३९ उगाच नसे क्षणही भरी ....१ ४९९ निळोबा उगेंचि आतां वैसेन मी ह्मणे .....१३९७ एक भूवैकुंठ एक शिवपीठ .... ३९७ उघडली सतज खाणी .... १५६ एकचि अक्षर वाचेसि येतां .... ३६९ उच्चारितां नाम वाचे .... (३९ एकदां तरी देखिल्याविण .... ४०६ उचित अनुचित आह्मी नेणों .... ३३६ एक ना दुसरें हो नव्हे ते उणे पुरे बोलिलों आधीं .... ५४९ | मजपाशीं ............१९९१ उतरला माझा भार ........ ७७ एकदा तरी दाखवा डोळां .... ४ ०७ उतारेला धराभार .... ....१९९१ | एकदेशी आह्मी एकट एकले.... ४२३