पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/13

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अश्वरूपिया केसासुर ........ २५७ | आज पुरलें हो आर्तिचे आरत ....१५३७ अश्व पहाता तो सोज्वळा ....१०२२ ।। आटीतो आटणी करुनी ... ३६७ अष्टहि दिग्गज आणि दिक्पाळ ११७६ । आठविता तुमची लिला .... .... ६८ असते उत्तम सुकृत जरी गांठ ४ १३ अआठवुनियां श्रीकृष्णचरण .... ३०७ असाधारण माझे बोल .... १७४ आठवला ते माझिया मनीं .... ५४० असोनी अलिप्त सर्व संग .... ९० आठविता याचे पाय.... .... ७३६ असा चरणावरी तुमच्या .... ३३९ आठवितां नामें सुखाची .... ७८२ असो त्याची मात ........ ३६ ८ | आठवितांचि रूप मनीं ....१२८१ असो आतां हैं बोलणें .... (२९ | आणिखी उपाय सांडियले .... ३६४ असो तूं ऐसियाच्या गोठी ....११५६ । आणिक तयुक्ति नाही माझ्या .... ४८८ अहो कृपेच्या सागरा.... .... १२४ | आणिकांसी सांगे आशेनें .... ७०५ अहो देवा तिमिरनाशा .... ६६ आणिखीही याची उदंड .... ७०७ अहो अज्ञान तिमिरनाशा आणिखीही उदंड संतजन .... (१६ अहो विकल्पतरु देवा .... ४५१ थाणिकातेंही विठ्ठल करिती .... ९७७ अही देवी कुपामूर्ति .... .... ५२८ आणिकाची संपत्ती ........१२१, अहो देवा कृपावंता .... .... ५६ ६ । आणिकाते उपदेश । ....१ १४ ० अहो तुह्मी कृपावंता .... .... ५६९ आतां आठवू पाउले ........ १० अहो ऐका भाविक ........११७७ । आतां पाहेन वाकोडे .... १३८ आतां पुढे बाळचरित्र २२० आ आतां तरी बाळका आणी .... २०५ तुकयाबंधु आतां याचा घेउनी त्रास .... ३७३ आकारवंत भूर्ति .... .... २९ आतां पुरवा मनिंचा हेत .... ४ ० १ आता मागतो ते ऐक नारायणा.... ७ आतां यावरी संदेह पुरीं .... ४३९ आतां कळों आले गुण .... ७९ आतां पुरवा मनिंचा हेत .... ४ ४ ० आतां नराहे क्षण एक.... .... आतां येउनी सांभाळी .... ४६७ आतां हे न सुटे न चुके.... .... ९१ आतां माझिया भक्तिभावा .... ५१३ आतां चुकले देशावर .... .... ९७ आतां कधीं सांभाळाल .... ५३० आली लळिताची वेळ .... ४८ आतां माझा अंगिकार निळोवा आतांहि ने गाती नामें .... ७६७ आईका हो संत तुह्मी मुनेश्वर,... ७४३ | आतां तरी विचार करीं ।....१००४ आजिवरी काळ वृथाचे ला....१ ०३१ । आतां अवघे हरिचे जन ....१ ०५१ ॐ ०

ॐ ॐ -