पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/12

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अनुक्रमणिका. अपार संत झाले क्षित | .... ९२९ तुकयाबंधु । अभिशापासीं कारण .... .... ९९२ अभिमानाच्या भुली .... ....१ ०११ अगा ये वैकुंठनायका.... .... ३३ । अमृत गोडिये नाहीं भिन्नपण.... ६ ४० अगोचरी बोलिलों आज्ञेविण आगळे ५६ अमृताहुनि मोड हरी.... .... (०५ अनंतजन्में जरी केल्या तपराशी २१ अयोध्येसी जन्मले राम .... ११० अवघी तुज वाळे सारिखीं नाहीं ते ७५ अर्चुनियां पुंडलिका ........१ १९२ असो आतां कांहीं करोनियां सलमी ६४ अरूपी रूपाचा विस्तार .... ९४ | निळोबा अलभ्य लाभ ते सत्संगति .... ९०९ अखंड भूतदया मानसीं .... ७७१ अवघीयांचे मनोरथे .... .... १४६ अखंडता ते झाली ऐसी.... .... (५४ अवघे करुनि जयजयकार .... २६३ अगा ये पडुण भाग्यवंता ... ५१ २ अवलोकुनि माझियो भाया .... ३७९ अगा ये भूवैकुंठपीठा ....... १३७ अवगुणी देखिलें .... .... ४६ ५ अगा ये नरकासुरमर्दना .... ९५७ अवध्याचि दुःखाचा परिहार .... ५१६ अगाध महिमा तुमचा देवा .... १६३ अवघी कळा याचे हातीं .... ६१२ अगाध कीर्ति वाले संत .... ६३८ अवधींच अंगें वेष्टेनि ठेली .... ७४६ अगाध महिमा पंढरिचा ....१२९४ अवघा काळ हेचि ध्यान .... (२३ अग्निची व्हावया शांती .... २८२ | अवघ्या अंमें अवघे झालों .... ९२७ अग्निसंस्कार देउनी त्यासी .... ३३३ | अवलोकिलें कृपादृष्टि........ ९६७ अचळ धरा तैसे पीठ.........१३०० | अवघीयांची ज्ञाने अवधीचि जाणे १०४३ अढळ वैराग्य प्रगटे अंगीं .... ९४० | अवधे देखे ब्रह्मरूप ........११ ०२ अर्थ अवधेचि याचे हातीं .... ९६२ अवघे वर्ण बावन्न परी.... ....१२८० अर्थ जाणती अनुभवी.... ....१०(९ अवघे होउनि कांहींची नव्हे ....१३ १२ अथवा विनंति परिसा देवा .... ५५३ अवघीयांचे असोनि देहीं ....१३ १६ अनाथाची कण पाववील हाक. ३८७ अवघोंचि हे कर्मफळ .... ....१३२६ अनुसरलों जीवें भावें ........ ४४९ अवघे टाळूनि निमित्त ....१ ३४७ अनुरागें भजती देवा .... .... ६२८ 1 अवधाची गुणी आहे ........१३९८