पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/93

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


ご別 उतररामचरित्र नाटक. आतांकोणासहायघेऊं, धीरचिमाझाखचला ॥ ६४ ॥ तेव्हांशत्रूशम्यांदारुण, युद्धप्रसंगकेला ॥ आतांकोणाशीमीभांडूं, नसुचेउपायमजला ॥ ६५ ॥ प्राणसखीचाम्यांदुर्भाग्यै, बुन्ध्याकेलान्याग ॥ लातूंकोणदोषअतांमी, हैंमाझे'अन्यागू ॥ ६६ ॥ सीतामुकीकरितांरामें, दशवदनाशकेले ॥ घोरयुद्धहैंलेोकत्रयास, गायाकोतुकझालें ॥ ६७ ॥ पहिलावियोगरिपुघातावधि, होताउघडचलेार्की ॥ आतांचाहानिरवधिआहे, घालिलदुः सहशीर्की ॥ ६८ ॥ सीता-हॉयहाय, द्वा वियेोग निरवधि आहकाय? जळी माझें जीवित, कायमी मंदभाग्य ही ( रडूंलागते. ) राम०--हायहाय, कायह संकटहें! ट्रॅिडया ट्रेोनचरणी. व्यर्थजेथेंसुग्रीवसरंच्यव्हावें ॥ वानरांचेहीतीर्यतृथाजावें ॥ ६९ ॥ जांबवंनानस्फुरेवद्विकांहीं ॥ f वायुपूत्रानी गनीजेथनार्ही ॥ ७० ॥ विश्वकम्यीचापुत्रनळत्याची ॥ मार्गकरण्यालाशक्तिनाहिंसाची॥ ७१ ॥ लक्ष्मणचिशरजेथजातिवायां ॥ प्रियेअसशकिोणत्याअशाग़यां | ૭ R {} सीना--ह्या भाषणा वरुन तो पूर्वीचा विरह बरा लणविते खरा. राम०-सखी वासंती,- ह्या रामाचे दूर्शन तुलांसारख्या सुन्दृ जनांस दुःख देणारें आहे. हैं कितीवेळ तुझांला रडवील

  • अपराध. | मारुतीची.