पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/92

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अंक ३. مx जटायूनंजूरादाग्याचा li कुरुनियांटाकिला | 4 е іі रामापहाहसमोर ॥ त्वरादिदेत्यांचेसंभार ॥ ज्यांचाकेलानुवांसंहार ॥ तेचअस्थिशेषराहिले ॥ ५९ ॥ खङ्गैछेदून'पक्षतीतें ॥ घायाळकरुनिजटायूते ॥ वेगेघेऊनिसीनेतें ॥ रावणयेथूनिनिघाला ॥ ६० ॥ विधूछतासहित घन । जेमाअवलंबीगगन ॥ स्कंधीवाहनिसीतारन्न ॥ व्यामपंथेउडाला ॥ ६१ ॥ सीता-(भयपाबून.) धांवाधांव, हा दुष्ट पहा मामाजीचे प्राण घेत, आणि मला दुिरोनि नेता. आमचे रक्षण करा. राम०-(एकून वेगानें उठन. ) हा दुष्टा, माझ्या तानांचेप्राण घेणाच्या आणि माझ्या प्रियेचा अपहार करणाच्या कंटें नाललाम ? मारतों नुला पहा आतां. वासंनॆो-वारामा, राक्षसकूलाच्या संहार कार्या, तो दृष्टराक्षम अद्यपि तुझ्या क्रोधाम विपय आहे काय ? सीना -अंरंर कायमै उन्मत्ता सारावी तटुबटु केली ही ! राम ४ -★ानां ही म्यां भलतीन वटुवटु केली ! विरहाच्या अ तिशयित दुः खामूळे मला भान रारिले नाही. साक६ॉ. कंमावृःखार्तसाई ॥ कंटेंसीनेळ१iः ॥ १० ॥ पूर्वदेवे मजलाझाला, यीचावियेागजेव्हां ॥ ईतेनेटावयामतीतें, शतशाठपायनेव्हां ॥ ६२ ॥ पुढच्या आशेवरम्यांवहुधा, कालक्रमणाकेली ॥ आतांतीच्याभेटीचीही, आशानाहींठरली ॥ ६ १ ॥ मेळविलेम्यांवानरवळतें, सेतुमागरींरचिला ॥ SAASA SAAAAS AA SAASAASAAAS S AMMMMAAASA SSASAS SSAS SSASAS AAACMAA AAAA AAAA AAAA AAAHSYS AL 嫌 خ पक्षमलाते, f मध्व, པ་༽