पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/26

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक १. jve शेोभासीते ॥ आठवर्तेतुजकायसीते॥ १ ॥ अपुलेमानसैस्वस्थकराया ॥ लक्ष्मणफारझटेगेसीते ॥ आठवर्तेतुजकायसीते ॥ २ ॥ दिवससुखार्ने,नेलेयेथे ॥ संगतिर्ने'अनुज्याच्यासीते ॥ आठवतेंतुजकायसीते ॥ ३ ॥ ह्याश्रीगेोदा,वरिचेकेलें ॥ स्नार्नेपानेंसेवनसीते ॥ आठवतेंतुजकायसीते ॥ ४ ॥ गोदावरिच्या,तीरींआपण ॥ केलेफारविहारसीते ॥ आठवतेंतुजकायसीते ॥ ५ ॥ ट्रॅिडया. एकेदिवशीआपणएकेशयनीं ॥ एकमेकांसीकरीआलिंगीनी ॥ कांईिकांहाँबोलतांमंदवचनीं ॥ अांगिउठलेरोमांचथरारोनी ॥ ३८ ॥ एकमेकांशैलावुनियांआंगा ॥ गालगालार्शीभूजभुजासंगा ॥ काढितांहीगोष्ठिच्याप्रसंगा ॥ मनीनाहींआणिलें{क्रमभंगा ॥ ३९ ॥ असँहोतांआनंदउभयतातें॥ रात्रसरलीबोलतांबीलतांतें ॥ नाहिंझालेंठावकेंआपणार्त ॥ कायआठवतैसांगसखेतूर्ते ॥ ५० ॥ लक्ष्मण-ही पंचवटी, आणि तिजमर्धे पहाही शूर्पणखा. *बघुलत्मणह्याच्या. क्रीडां, *गोष्टीच्या क्रमाचा भग. ३